Библиотека

Контакти

Ул. “Св. Климент Охридски” 1
5800 Плевен
тел. 064 884 137
факс: 064 801 603
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Директор
Габриел Георгиев
тел. 064 884 151
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Електронен каталог

Своден каталог НАБИС

Он-лайн бази данни
 1. EBSCOhost
 2. ISI WEB of Knowledge
 3. Science Direct
 4. Scopus
 5. OVID
 6. SpringerLink

 

Дарения:

С благодарност към Господин Пейчински за ежегодните дарения на списание Journal of IMAB от 2014г. до сега и на медицинска литература, издавана от неговото издателство

 

НОВИ КНИГИ - набавени в библиотеката на МУ-Плевен през 2020 г. , изтеглете списък от ТУК

Видеоинструкция за създаване на профили в Google Scholar

 

История

Библиотеката на МУ – Плевен е единствената голяма специализирана медицинска библиотека в Северозападна и Централна Северна България, създадена през 1974 г. със задачата да обслужва учебната, научната и диагностично-лечебната работа в университета и университетската болница. Библиотеката е разделена на няколко сектора: Заемна служба със свободен достъп, Читалня за преподаватели с интернет, Читалня за студенти с интернет, Ресурсен център, Интернет-зала, хранилища и работни кабинети. Библиотеката обслужва студентите, специализантите, докторантите и преподавателите в Медицински университет – Плевен, студентите и преподавателите в Медицински колеж – Плевен, лекарите от града и целия регион.

Комплектуването на книги и списания в библиотеката става чрез покупки, абонамент, дарения и книгообмен. В началото на 2012 г. библиотеката на МУ разполага с над 58 000 тома медицинска литература, учебници, списания, компактдискове, видеофилми. Текущо се абонират 20 западни списания,  медицински бази данни on-line и над 50 български медицински списания.

От 1995 г. в библиотеката работи мрежова програма за автоматизация на библиотечните процеси с четири работни модула: каталогизиране, периодика, заемна служба и търсещ модул. Изработен е и се поддържа текущо електронен каталог на всички книги, инвентирани в библиотеката след 1995 г., както и БД за всички списания, получавани от 1974 г. до настоящия момент.

През 2012 г. започна и бе реализиран проекта : ”Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката” по оперативна програма : ”Регионално развитие”.

Бяха доставени и монтирани:

 1. 8 бр. Климатични системи, които да поддържат температурата в помещенията;
 2. Система за видеоконтрол с 16 камери и контролен монитор, която да осъществява постоянно 24 часово наблюдение във всички помещения на библиотеката;
 3. Двуантенна система за защита на библиотечните документи;
 4. 28 бр. Компютри за читателите на библиотеката с непрекъснат интернет достъп и възможност за търсене в собствените ни бази данни;
 5. 8 бр. работни места за персонала на библиотеката работещи с библиотечната система E-lib 3.5;
 6. 6 бр. настолни принтери;
 7. 4 бр. настолни скенери и 1бр. фотоскенер;
 8. 1 бр. Букскенер – за дигитализиране на книги;
 9. 2 бр. черно-бели мултифункционални устройства – сканиране, принтиране и ксерокопиране;

     10. 1 бр. цветно мултифункционално устройство – сканиране, принтиране и ксерокопиране.

Чрез внедряването на новия  софтуер и техниката се въвежда поетапно  система за пълно автоматизирано библиотечно-информационно обслужване, разширява се диапазона на услугите, модернизират се наличните такива, управлява се достъпа и разходите за печат и копиране, внедряват се средства за защита на библиотечните фондове.

Структура - сектори

 

Комплектуване
Габриел Георгиев
тел. 064 884 151
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Комплектува книги, списания и бази данни чрез покупка, дар, обмен и абонамент. Издава бюлетин “Нови книги”.


Обработка и каталози
Марлена Чимпилска
тел. 064 884 253
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Обработва новопостъпилата литература и я отразява в системата на каталозите на библиотеката – систематичен, азбучен и служебен. Поддържа картотеки “Наши автори” и “СЗО”, както и документацията на библиотеката

 

Справочен отдел

Радослав Христов

тел. 064 884 110

 

Обслужване

Мая Бешева

тел. 064 884 137
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Христина Петрова
тел. 064 884 137

 

Обслужват читателите в Заемна и Читални за студенти. Регистрират новите читатели, раздават литература за дома и изпълняват заявки за читалните. Дават информация на читателите по интересуващи ги теми, помагат им при използване ресурсите на библиотеката. Поддържат и контролират опазването на фондовете.


Периодика
Албена Младенова
тел. 064 884 137
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Осигурява абонамента и ежедневната регистрация на периодичните издания в библиотеката. Поддържа текущо електронната БД “Периодика” и картотеката на получаваните периодични издания. Обслужва читатели и дава информация по търсени от тях теми.

 

Ресурсен център

Галя Маринова

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сканиране, размножаване и дигитализиране на библиотечни документи.

 

Правила

Библиотеката осъществява дейността си в съответствие с “Правилник за устройството и дейността на МУ Плевен”, решенията на Академичния и Ректорския съвет на МУ Плевен, нормативните документи, уреждащи дейността на библиотеките в страната и според “Правилник на библиотеката на МУ Плевен” и “Правила за ползване на библиотеката на МУ Плевен”.

Ресурси

Библиотеката на МУ Плевен разполага с богати колекции от биомедицинска и справочна литература, както и от разнообразен абонамент за чужди и български медицински списания, разположени на свободен достъп в читалните на библиотеката. В библиотеката има изработен електронен каталог на книгите, придобити след 1995 г. и електронен каталог на всички списания, получавани от 1974 г. до настоящия момент.

Читателите ползват медицински бази данни на CD: Silver Platter Collection, EBSCO Medline with Full Text, ProQuest Collection, както и много монографии и атласи на CD.

Текущо библиотеката е абонирана за три on-line бази данни: ProQuest Medical Library, EBSCO Academic Search Premier, SpringerLink.

Библиотеката разполага и със сбирка от 120 медицински учебни филма.

Връзки

Библиотеката на МУ Плевен осъществява междубиблиотечно сътрудничество и обмен с медицински и други вузовски библиотеки в страната.

Бюлeтин "Нови книги"

За запознаване на читателите на библиотеката с постъпилите чрез покупка, дарения или обмен нови книги, се издава бюлетина “Нови книги”, който се разпространява в катедрите на МУ и в звената на Университетска болница – Плевен.

Правилник за устройството и дейността на библиотеката
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Библиотеката на МУ - Плевен подпомага учебната, научно-изследователската и лечебно-диагностичната дейност на университета и университетската болница.
  2. В своята дейност библиотеката се ръководи от действащото законодателство в страната, от наредбите на Министерствата на културата и финансите, касаещи дейността на библиотеките в страната, от решенията на Академичния и Ректорски съвети на Медицински университет - Плевен и от настоящия Правилник. В ежедневната си дейност библиотеката се ръководи от Правила за ползване на библиотеката, залегнали в Част четвърта на настоящия Правилник.
  3. Библиотеката е достъпна за всички научно-преподавателски кадри, лекари, друг медицински персонал, студенти, докторанти, специализанти и служители на МУ-Плевен. Те ползват библиотечните ресурси само след като са регистрирани като читатели.
  4. Читатели, извършили кражба или умишлена повреда на библиотечно имущество, се подвеждат под отговорност. Към тях се предявява иск за възстановяване на причинената материална щета и те се лишават от правото да ползват библиотеката за срок от 3 месеца до 1 година
 2. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА БИБЛИОТЕКАТА
  1. Библиотеката е съвременен документален център, който осигурява на своите читатели библиотечно и информационно-библиографско обслужване. Тя обезпечава техния достъп до библиотечните фондове, информационните бази данни и Интернет срещу читателска карта, заверена за съответната календарна година.
  2. Фондовете на библиотеката се формират в зависимост от учебните  и научни планове на МУ, както и от нуждите на диагностичната и лечебна дейност. За целта се извършва:
   1. Обезпечаване на обосновано и оперативно комплектуване с учебна, научна и справочна литература и периодични издания, както и с бази данни на електронни носители и on-line от всички области на биомедицината, медицинската практика и социалните дейности.
   2. Системен анализ на ползуването на фондовете от научна литература с цел оптимизация на тяхното комплектуване
   3. Организиране на основни и подръчни фондове научна и учебна литература и обезпечаване на тяхното съхраняване. Библиотечните работници носят отговорност за опазване на книжните фондове и имуществото на библиотеката в съответствие с действащото законодателство в страната.
  3. В библиотеката е въведена автоматизирана библиотечно-информационна система, която покрива целия процес по текуща регистрация, техническа и аналитична обработка на библиотечните документи, електронен справочно-търсещ апарат, автоматизирано обслужване, електронна картотека и електронни картони на читателите. Обслужването на читателите е организирано в зала за регистрация, хранилище на свободен достъп, научна и студентска читални, ресурсен център за сканиране и размножаване на библиотечни документи и интернет-зала.
  4. Библиотеката осигурява на своите читатели копия на статии от списания, получавани в други библиотеки в страната чрез участие в единната държавна система за междубиблиотечно заемане.
  5. Библиотеката обезпечава информационните искания на читателите чрез различни форми на разпространение на информацията: обслужване в диалогов режим или избирателно разпространение на информация от електронни бази данни, изложби и бюлетини на новите постъпления, осигуряване на технически възможности за копия от необходими библиотечни документи.
  6. Библиотекарите пропагандират библиотечно-библиографски и информационни знания сред преподавателския, лекарския, учебно-помощния състав на университета и студентите.
  7. Библиотекарите изучават и внедряват в практиката опита на библиотеките на други висши училища и прилагат нови технически средства и информационни и програмни продукти в областта на библиотечното дело. Осигурява се квалификацията на библиотечните сътрудници
 3. УСТРОЙСТВО НА БИБЛИОТЕКАТА
  1. Структурата и щатът на библиотеката са установени в съответствие с типовите щатове на библиотеките на висшите училища. В съответствие със задачите  и щатното разписание, в библиотеката на МУ са разкрити следните работни места:
   • Главен библиотекар – комплектуване.
   • Техническа обработка и каталогизиране на библиотечните фондове.
   • Обслужване и книжни фондове - заемна и читални.
   • Справочно-библиографска и информационна дейност.
   • Периодика - комплектуване, обработка и обслужване
   • Ресурсен център – сканиране и размножаване на библиотечни документи.
  2. Ръководството на библиотеката се осъществява от главен библиотекар, отговорен за цялостната дейност на библиотеката. Главният библиотекар е подчинен на Заместник-Ректора по научно-изследователската дейност, респективно на Ректора  на МУ. Той представя планове, годишни отчети и всякакви други сведения на Заместник-Ректора по научната дейност, респективно на Ректора на МУ.
  3. Разходите на библиотеката се предвиждат в общия бюджет на МУ.
  4. Ръководството на МУ, в съответствие с действащите норми, осигурява на библиотеката необходимата за функционирането й материална и техническа база: служебни и производствени помещения, компютърна, сканираща и размножителна техника и др.
 4. ПРАВИЛА  ЗА  ПОЛЗВАНЕ  НА БИБЛИОТЕКАТА
  1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО РЕСУРСИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА
   1. През учебната година библиотеката работи с читатели както следва:
    • от понеделник до четвъртък включ. – от 8.15 ч. до 17.45 ч.;
    • петък – от 8.15 ч. до 16.15 ч.;
    • събота – от 8.00 до 16.00 ч.
   2. През летните ваканции библиотеката работи с читатели от понеделник до петък от 8.15 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 до 16.15 ч.
   3. Предпразнично и на официални и национални празници библиотеката не работи в събота
  2. РЕГИСТРИРАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ
   • Всички читатели ползват библиотеката само след като са регистрирани. За издаване на читателска карта е необходимо заплащане на годишна такса, определена със заповед на Ректора, представяне на лична карта и една снимка за документи. Студентите представят и заверена студентска книжка, а специализантите – карта на специализанта.
   • Всички читатели ползват библиотеката само след представяне на читателска карта.
   • Забранено е преотстъпването на читателската карта на други лица.
   • При изгубване или унищожаване на читателската карта се издава нова, като се налага глоба в размер на една годишна такса
  3. ПРАВА НА ЧИТАТЕЛИТЕ
   1. Всички читатели имат право да ползват в библиотеката всички библиотечни фондове, независимо от типа литература и вида на носителя на информация.
   2. Читателите имат свободен достъп до подръчния фонд на библиотеката и до текущо получаваната периодика. За тяхно улеснение книгите са маркирани със следните цветове:
    • червено –  екземплярите за ползване в читалните;
    • зелено – за домашно ползване със срок на заемане 30 дни;
    • жълто – за ползване в катедрите със срок на заемане 1 година.
   3. Право да заемат книги за домашно ползване имат читателите, които работят в университета и университетска болница и студентите – редовно обучение.
   4. Всички читатели могат да използват електронните бази данни и интернет без допълнително заплащане.
   5. Всички читатели могат да използват ресурсния център след заплащане на исканата услуга
  4. ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ В ЧИТАЛНИТЕ
   1. Читалните на библиотеката са отворени всеки ден в рамките на работното й време.
   2. Читалнята се ползва само след като читателят е заплатил читателска такса за съответната календарна година.
   3. Всяка книга се дава за ползване в читалнята само след представяне на читателска карта на обслужващия библиотекар и попълване на електронна заемна бележка.
   4. Поръчка за литература от подръчния фонд се изпълнява веднага; за литература от хранилището – след 10 до 20 мин. Не се изпълняват поръчки от хранилище след 16.00 ч. и в събота. Заемането на книги става до 1 час преди затварянето на библиотеката.
   5. Забранява се изнасянето на заетите в читалните книги вън от библиотеката. Читатели, нарушили това правило, се лишават от право да ползват библиотеката до 3 месеца, при повторно нарушение губят правото си да ползват библиотеката.
   6. Забранява се внасянето на собствени книги в читалните, освен такива, които липсват в библиотеката, но само след предварително представяне на дежурния библиотекар.
  5. ЗАЕМАНЕ НА КНИГИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ
   1. Право да получават книги за домашно ползване имат всички читатели, които са заплатили читателска такса за съответната календарна година. Тази услуга не могат да ползват читателите, които не работят в университета и университетската болница, студентите - задочно обучение, докторантите и специализантите.
   2. Читателите заемат книги само след представяне на читателска карта, а студентите – и заверен семестър.
   3. Не се дават за в къщи енциклопедии, речници, справочници, периодични издания, дисертации, литература от фонд „Научен архив”, библиотечни документи на електронен носител и литературата, маркирана в жълто (ако не е заета в катедрата) и червено.
   4. Всеки читател може да заема за в къщи до 10 броя библиотечни единици.
   5. Читателите имат право да записват всяка книга до 3 пъти. Презаписването може да става и по електронен път.
   6. Заета литература може да се презаписва само, ако за нея няма чакащи читатели. Книгите могат да се запазват на място в библиотекта или он-лайн.
   7. Могат да се заемат за домашно ползване само екземпляри, маркирани в зелено и жълто.
    • Маркираните в зелено книги се заемат  за срок от 30 дни
    • Маркираната в жълто литература е за служебно ползване в катедрите и се заема за срок от 1 година.
   8. При закъснение  читателят заплаща за всеки просрочен ден по 0,05 лв.
   9. В случай, че книгите не се върнат и след напомняне, освен глобата читателят се лишава от правото да ползва библиотеката от 3 месеца до 1 година
  6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
   1. Заетите книги трябва да се пазят най-грижливо. Строго се забранява подчертаването на текстове, писането на бележки в полетата, прегъването и късането на страници.
   2. В случай на загуба или повреда на библиотечен документ, читателят е длъжен в срок от 1 месец да набави и върне същия или да го замени с друг, признат от библиотеката за равностоен. Читателят може да заплати загубена книга на цена, равна на петкратната й актуална пазарна стойност, но не по-малко от двеста лева.
   3. Лицата, които напускат длъжността си в университета, както и абсолвентите, получават документите си само след връщане на всички библиотечни документи.
   4. Студенти, дължащи литература от минали семестри, не могат да ползват библиотеката през новия семестър.
   5. Читатели, извършили кражба или умишлена повреда на библиотечна книга, се подвеждат под отговорност. Към тях се предявява иск за възстановяване на причинената материална щета и те се лишават от правото да ползват библиотеката
  7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ БАЗИ ДАННИ И ИНТЕРНЕТ
   1. Електронните бази данни и интернет се ползват всеки ден в рамките на работното време на библиотеката
  8. ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА РЕСУРСНИЯ ЦЕНТЪР
   1. Ресурсният център работи с читатели всеки ден по график.
   2. Всички читатели ползват услугите на центъра срещу заплащане по цени, определени със заповед на Ректора.
   3. В центъра се копират само библиотечни документи. Забранено е внасянето и копирането на други материали.

 

Нормативни документи, използвани при съставяне на Правилника:

Закон за висшето образование. Обн. ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г. С всички изменения в сила от 01.01.2012 г.

Закон за обществените библиотеки. Обн. ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 74 от 15 септ. 2009 г.

Министерство на културата. Наредба за запазване на библиотечните фондове. В сила от 01.01.1995 г.

Министерство на културата. Типови правила за обслужване на читателите. В сила от 01.01.1995 г.

Периодични издания 2019

АБОНАМЕНТ ПЕРИОДИКА 2019

 

ВАЛУТНИ  СПИСАНИЯ – АБОНАМЕНТ 2020

 

 1. American Journal of  Epidemiology (Oxford) – ISSN 0002-9262 
 2. American Journal of  Obstetrics and Gynecology (New York) – ISSN 0002-9378
 3. American Journal of  Ophthalmology (Chicago) – 0002-9394                               
 4. American Journal Respiratory & Critical Care Medicine (New York) – ISSN 1073-449Х
 5. American Journal of  Surgical Pathology (New York) – ISSN 0147-5185                                            
 6. British Journal of Occupational Therapy (London) – ISSN 0308-0226
 7. Cancer /incl.  Cancer Cytopathology (Philadelphia) – ISSN 0008-543Х   
 8. Clinical Genetics (Copenhagen) – ISSN 0009-9163                                              
 9. Clinical Infectious Diseases (Oxford) – ISSN 1058-4838                             
 10. Clinical Neurology & Neurosurgery (Assen ) – ISSN 0303-8467  
 11. Endocrinology & Metabolism Clinics of North America (Philadelphia)- ISSN 0889-8529
 12. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (Heidelberg) – ISSN 0934-9723
 13. European Journal of Public Health (Oxford) – ISSN 1101-1262
 14. Journal of the American Academy of Dermatology (St. Louis) – ISSN 0190-9622
 15. Journal of the American College of Cardiology (New York) – ISSN 0735-1097
 16. Otolaryngology & Head & Neck  Surgery (St. Louis) - ISSN 0194-5998     
 17. Surgical Clinics of North America (Philidelphia) – ISSN 0039-6109                
 18. Судебно-медицинская экспертиза (Москва) – ISSN 0039-4521                

 

 

БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ – АБОНАМЕНТ 2020

 

 

 1. Акупунктура (София) – ISSN 1311-2759
 2. Акушерство и гинекология (София) – ISSN 0324-0959
 3. Анестезиология и интензивно лечение (София) – ISSN 1310-4284
 4. Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия (София) – ISSN 1313-9339
 5. Български медицински журнал (София) – ISSN 1313-1516
 6. Български офталмологичен преглед (София) – ISSN 1311-0624
 7. Българско списание по психология (София) – ISSN 0861-7813
 8. Детски и инфекциозни болести (София) – ISSN 1313-762X
 9. Ендокринни заболявания (София) – ISSN 0324-1475
 10. Ендокринология (София) – ISSN 1310-8131
 11. Ендоурология и миниинвазивна хирургия – (София) ISSN 1314-846Х
 12. Здравна политика и мениджмънт (София) – ISSN 1311-9982
 13. Здравни грижи (София) – ISSN 1312-2592
 14. Клинична и консултативна психология (Варна) – ISSN 1314-0280
 15. МД – медицински дайджест (София) – ISSN 1312-4471
 16. Медицина и спорт (София) – ISSN 1312-5664
 17. Медицински мениджмънт и здравна политика (София) – ISSN 1312-0336
 18. Медицински преглед (София) – ISSN 1312-2193
 19. Наука Ендокринология (София) – ISSN 1313-0897
 20. Наука Инфектология Паразитолагия (София) – ISSN 1314-2429
 21. Наука Кардиология (София) – ISSN 1311-459Х
 22. Наука Пулмология (София) – ISSN 1312-8302
 23. Наука Фармакология (София) - ISSN 1314-2674
 24. Неврология и психиатрия (София) – ISSN 1311-6584
 25. Невросонология и мозъчна хемодинамика (София) – ISSN 1312-6431
 26. Обща медицина (София) – ISSN 1311-1817
 27. Онкология (София) – ISSN 0369-7649
 28. Оториноларингология (Варна) – ISSN 1312-6997
 29. Педиатрия (София) – ISSN 0479-7876
 30. Практическа педиатрия (София) – ISSN 1311-0756
 31. Психологични изследвания (София) – ISSN 1311-4700
 32. Психология – теория и практика (Варна) - ISSN 1314-006Х
 33. Ревматология (София) – ISSN 1310-0505
 34. Рентгенология и радиология (София) – ISSN 0486-400Х
 35. Сестринско дело (София) - ISSN 1310-7496
 36. Социална медицина (София) – ISSN 1310-1757
 37. Социологически проблеми (София) – ISSN 0324-1572
 38. Спешна медицина (София) – ISSN 0861-9964
 39. Спорт и наука (София) – ISSN 1310-3393
 40. Съвременни медицински проблеми (София) – ISSN 2367-4776
 41. Сърдечно-съдови заболявания (София) – ISSN 0204-6865
 42. Хирургия (София) – ISSN 0405-2167
 43. Acta Medica Bulgarica (София) – ISSN 0324-1750
 44. GP news (София) - ISSN 1311-4727
 45. InSpiro (София) – ISSN 1313-4329
 46. MedInfo(София) – ISSN 1314-0345
 47. Pharmacia (Sofia) – ISSN 0428-0296

 

 

 

АБОНАМЕНТ НА ВЕСТНИЦИ

 

 1. Български лекар (София) – ISSN 1310-2214
 2. Клуб Д (София) – ISSN 1311-4301
 3. Форум Медикус (София) – ISSN 0861-2412

 

     СПИСАНИЯ ПОСТЪПВАЩИ КАТО ДАР

 

 1. Българска кардиология (София) – ISSN 1310-7488
 2. Двигателни нарушения (София) – ISSN 1312-4676
 3. Доктор Д (София) – ISSN 1311-0926
 4. Кардио Д  (София) – ISSN 1312-4315
 5. MedPost (София) – ISSN 2367-6469
 6. Medical Magazine (София) – ISSN 1314-9709
 7. Bulgarian Medicine (Sofia) – ISSN1314-3387
 8. The Bone and Joint Journal (London) –ISSN 2049-4394
 9. Problems of Infectious and Parasitic Diseaases (Sofia) ISSN 0204-9155

 

 

СПИСАНИЯ ПОСТЪПВАЩИ ПО КНИГООБМЕН

 

 1. Варненски медицински форум (Варна) – ISSN 1314-8338
 2. Здраве & Наука (София) – ISSN 1314-3360
 3. Folia Medica (Plovdiv) – ISSN 0204-8013
 4. Scripta Scientifica Medica (Varna) – ISSN 0582-3250
 5. Scripta Scientifica Medicinae  Dentalis (Varna) – ISSN 2367-7236
 6. Scripta Scientifica Pharmaceutica – (Varna) – ISSN 2367-6000
 7. Scripta Scientifica Salutis Publicae – (Varna) – ISSN 2367-7325
 8. Scripta Scientifica Vox Studentium - (Varna) – ISSN 2535-0471
 9. Trakia Journal of Sciences. Ser. Biomedical Sciences – (Stara Zagora) – ISSN 1312-1723

 

 

 

 

СПИСАНИЯ И ВЕСТИЦИ ПОСТЪПВАЩИ ПО ДЕПОЗИТ

 

 1. Journal of Biomedical & Clinical Research (Pleven) – ISSN 1313-6917
 2. Academica Medica - старо заглавие Плевенска медицина (Плевен) – ISSN 1314-958Х

 

 

 

ЕЛЕКТРОННИ БАЗИ ДАННИ

 

 1. EBSCO Medline Complete
 2. Онлайн бази данни, абонирани от Министерство на образованието, младежта и науката