Балообразуване

Създадена на 13 Май 2020

 

 

Балообразуване за магистърските специалности “Медицина” и „Фармация“:

  • Оценка по биология от дипломата за средно образование
  • Оценка по химия от дипломата за средно образование
  • Удвоена оценка от конкурсен изпит по биология
  • Удвоена оценка от конкурсен изпит по химия.

Максимален състезателен бал - 36,00.

Минимален състезателен бал - 24,00.

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуваща дисциплина, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за балообразуваща се приема оценката от държавния зрелостен изпит.

 

Балообразуване за бакалавърските специалности „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант”, „Социални дейности”, „Социални дейности в здравеопазването “, „Медицинска козметика“ и „Помощник-фармацевт”:

 

   1.  За кандидати, завършили средно образование след 2008 г.:

- Общ успех от дипломата за средно образование с коефициент 1

- Оценка от ДЗИ по български език и литература с коефициент 1

- Оценка по биология от дипломата с коефициент 1. При наличие в дипломата на оценка от ДЗИ и средна оценка от курса на обучение, балообразуваща е оценката от ДЗИ.

- Оценка по избор: от изпит по биология с коефициент 1 или от втори ДЗИ. В случай, че вторият ДЗИ е по биология, оценката се умножава с коефициент 1. Ако е по друг предмет - с коефициент 0,7.

   2.  За кандидати, завършили средно образование преди 2008 г.:

- Общ успех от дипломата за средно образование с коефициент 1

- Оценка по български език и литература с коефициент 1

- Оценка от дипломата по биология с коефициент 1

- Оценка от изпит по биология с коефициент 1

При наличие в дипломата на оценки по български език и литература от зрелостен изпит и средна оценка от курса на обучение, балообразуваща е оценката от зрелостния изпит. Ако в дипломата на кандидата няма оценка от зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

Ако в дипломата за средно образование на кандидати, завършили средно образование в чужбина, липсва оценка по учебния предмет български език и литература, вместо нея за балообразуваща се взема оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по ниско от B2. Оценката следва да е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация-партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен“ (6.00).

Максимален бал - 24,00 единици.

Минимален бал – 12,00 единици.