Класиране за попълване на незаети места за специалност "Медицина"

Създадена на 12 Август 2020

 

З А П О В Е Д

1917 / 12.08.2020 г.

    На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, проведен конкурс и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2020/2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

    Да бъдат записани за учебната 2020/21 г., с начало 21.09.2020 г., за студенти в І курс в Медицински университет – Плевен, специалност по държавна поръчка, след класиране на освободени места кандидат-студентите:

    Специалност „Медицина“:

  • вх. № 1349, жена, първо желание, състезателен бал – 29.42;
  • вх. № 1828, жена, първо желание, състезателен бал – 29.42;

    Записването да се извърши на 13.08.2020 г. и 14.08.2020 г. до 12.00 ч. в студентска канцелария на Факултета по медицина: офис на бул. Хр. Ботев № 74 (До офиса на Райфайзенбанк).

    При неспазване на посочения срок освободените места се заемат от следващи кандидати.

    Записалите се студенти подлежат на здравно осигуряване от началото на учебната 2020/2021 г. при условията и реда на чл. 34, ал.1, т.5, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.

                                    

                                                             РЕКТОР: /П/

                                                            (проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)

 

 

 

 

При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието и подават в съответната студентска канцелария:

  1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
  2. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5.
  3. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

Студентска канцелария на факултет 'Медицина' - тел. 064 800 001
Студентска канцелария на факултет 'Фармация' - тел. 064 884 320 

С решение на АС от 03.02.2020 г. се намалява размерът на таксите на новоприети студенти, държавна поръчка, както следва:

  • семестриална такса, равняваща се на 50 % от таксата за втори член на едно семейство, обучаван в МУ – Плевен, до завършване на първия приет. (Необходими документи за удостоверяване на обстоятелството – актове за раждане и документи за самоличност);
  • 50 % от годишната такса за 1-ви курс на студентите, приети с максимален бал (36.00 за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ и 24.00 за бакалавърските специалности).

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SFОББ АД

Семестриална такса за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ – 550 лв