Класиране за попълване на незаети места за специалности с ОКС бакалавър и професионален бакалавър

Създадена на 07 Август 2020

З А П О В Е Д

 1875/07.08.2020 г.

    На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, проведен конкурс и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2020/2021 г.

 Н А Р Е Ж Д А М:

   Да бъдат записани за учебната 2020/21 г., с начало 21.09.2020 г., за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, редовно обучение по държавна поръчка, след класиране за попълване на незаети места, по специалности и категории (мъже-жени) кандидат-студентите, съгласно приложената таблица.

   Записването да се извърши от 10.08 до 12.08.2020 г. от 8.00 до 16.00 часа в Студентските канцеларии на Факултет „Обществено здраве“, Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж по съответните специалности.

   Неспазилите посочения срок за записване се считат за отказали се и отпадат от следващо класиране.

   Кандидатите, приети в специалност, посочена на второ или следващо място, задължително се записват и участват в следващи класирания за по-предна желана от тях специалност, освен в случаите, когато декларират отказ от участие в следващо класиране за прием по по-предно желание. Декларацията се попълва при записването.

   Класираните студенти за специалност „Рентгенов лаборант” следва да преминат специализиран преглед и изследване в НЦРРЗ – София.

   Записалите се студенти подлежат на здравно осигуряване от началото на учебната 2020/2021 г. при условията и реда на чл. 34, ал.1, т.5, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.

   Препис от настоящата заповед да се сведе до знание на Учебен отдел, студентските канцеларии на ФОЗ, ФЗГ и МК и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

 

                                                                                 Ректор: /П/

                                                                                     /проф. д-р Сл. Томов, д.м.н./

 

 

 

При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието и подават в съответната студентска канцелария:

 1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 2. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5.
 3. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

Студентска канцелария на факултет 'Здравни грижи' - тел. 064 884 155

Студентска канцелария на факултет 'Обществено здраве' - тел. 064 884 237  

Студентска канцелария на Медицински колеж – тел. 064 884 142

  

С решение на АС от 03.02.2020 г. се намалява размерът на таксите на новоприети студенти, държавна поръчка, както следва:

 • семестриална такса, равняваща се на 50 % от таксата за втори член на едно семейство, обучаван в МУ – Плевен, до завършване на първия приет. (Необходими документи за удостоверяване на обстоятелството – актове за раждане и документи за самоличност);
 • 50 % от годишната такса за 1-ви курс на студентите, приети с максимален бал (24.00 за бакалавърските специалности).

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SF

ОББ АД

Семестриална такса за специалностите:

Медицинска сестра, Акушерка, Помощник-фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Медицинска козметика - 375 лв.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Опазване и контрол на общественото здраве и Социални дейности в здравеопазването – 330 лв.

 

 

ВАЖНО ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

 1. Преглед от психиатър -задължително за всички
 2. Медицинско от очен лекар- до 1.08.2020 г. има очен лекар в НЦРРЗ
 • Визус
 • Очни дъна
 • Прозрачност на лещата
 • Цветоусещане
 1. Медицинско от АГ- задължително за девойките

 

НЦРРЗ- София

ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, сграда № 7 (двора на ВМА)

Регистратура – тел. 02/9515875 GSM 0878 124272

Телефон за информация: СК на МК 064/ 884-142

 

 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия
вх. № рег. № пол бал забележка
 - ДП-17 мъж 21.43 първо желание
2194 ДП-15 жена 19.57 първо желание
1561 ДП-02 жена 15.44 първо желание
         
Социални дейностои в здравеопазването
вх. № рег. № пол бал забележка
 - ДП-11 жена 18.06 четвърто желание
2190 ДП-07 жена 15.87 трето желание
         
Помощник-фармацевт
вх. № рег. № пол бал забележка
1236 ДП-12 жена 22.49 първо желание
1620 - жена 21.40 прекласирана по първо желание
         
Рентгенов лаборант
вх. № рег. № пол бал забележка
1062 ДП-04 мъж 17.74 първо желание
1956 ДП-03 мъж 14.57 второ желание
1311 ДП-19 жена 20.62 първо желание
         
Медицинска сестра
вх. № рег. № пол бал забележка
- ДП-08 жена 19.01 първо желание
1774 ДП-14 жена 19.00 първо желание
1973 ДП-16 жена 17.27 четвърто желание
- ДП-18 жена 16.57 трето желание
         
Акушерка
вх. № рег. № пол бал забележка
1098 ДП-20 жена 20.83 първо желание