Условия за кандидатстване в МУ – Плевен

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В МУ - ПЛЕВЕН

І. Граждани на страни от Европейския съюз: Приемането на студенти, докторанти и специализанти - граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство се извършва по условията и реда, определени за българските граждани, съгласно чл.68, ал. 6 от Закона за висшето образование на Р България.

ІІ.Граждани на страни извън Европейския съюз: Кандидатите за МУ-Плевен представят, съгласно „Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България”, следните документи:

  1. Попълнен формуляр за кандидатстване (  Application form BG );
  2. Копие от диплома за средно образование, в която оценките по балообразуващите предмети (биология и химия) са минимум 70% от възможния максимум за страната;
  3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
  4. Медицинско свидетелство, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване;
  5. Документ за финансова издръжка;

ВАЖНО: Документите, изброени по-горе, трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. При проблем с превода на български език МУ-Плевен може да приеме и документи на английски език и да осигури превода им на български срещу допълнително заплащане.

  1. 6 бр. снимки;
  2. Копие на паспорт
  3. Документ за владеене на английски език за кандидатстващите за обучение по Медицина на английски език – Toefl 550 или IELTS 6 или Cambridge First Certificate (За кандидат-студенти, в чиято родина английският не е официален език.)
  4. Документ за владеене на български език за кандидатстващите за обучение на български език, издаден от акредитиран български университет.
  5. МУ – Плевен осигурява езикова и специализирана подготовка на чуждестранните граждани, които не притежават необходимия документ за владеене на езика, на който ще се обучават (английски/български). Студентите преминават подготвителен курс към Департамент за езиково и специализирано обучение (ДЕСО) с продължителност не по-малка от 9 месеца.

ІІІ. Кандидати с двойно гражданство 1. Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна извън Европейския съюз, могат да кандидатстват по условията и реда, определени от Министерския съвет за прием на чуждестранни граждани. 2. Кандидатите представят документите, посочени в т. ІІ. за гражданите на страни извън Европейския съюз. Те удостоверяват двойното си гражданство с двата документа за самоличност /паспорти/. При наличие на разлика в имената на кандидата в документите за самоличност, същият прилага и нотариално заверена декларация за идентичност на имената или удостоверение от общинските власти. 3. Приетите студенти заплащат половината от размера на определената за чуждестранни граждани такса за обучение.

Приемането на кандидатстудентски документи започва през м. Юни и приключва на първи Октомври всяка година. Документите на кандидатите трябва да бъдат изпращани по пощата на адреса на университета.

Академичната година за чуждестранни студенти, приети да се обучават по специалност „Медицина” – АЕО започва през м. Февруари всяка година.

За повече информация: E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.