Академична длъжност "Главен асистент"

В настоящия момент няма конкурсни процедури на етап второ заседание на научното жури.