Учебен процес в МУ-Плевен

Учебният процес в МУ-Плевен се провежда в основните звена на Университета по учебната документация за всяка специалност, която обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини, седмични учебни разписи и ежегоден график на учебния процес.

МУ-Плевен извършва обучение по следните специалности:

 „Медицина”;

"Фармация"

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия”;

„Опазване и контрол на общественото здраве”;

„Управление на здравните грижи”;

„Обществено здраве и здравен мениджмънт”;

„Медицинска сестра”;

„Акушерка”;

„Рентгенов лаборант”;

„Медицински лаборант”;

„Помощник-фармацевт”;

„Социални дейности”.

Обучението се провежда за образователно-квалификационни степени: „професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор” в съответствие с чл. 42 от ЗВО.

Приемът, обучението и дипломирането на студенти в МУ-Плевен се организират, координират и контролират от Ректора, Заместник-Ректора по учебната дейност и Учебен отдел на Университета, от Деканите, Заместник-деканите, от Директора на Медицински колеж и студентските канцеларии  към основните звена.

МУ-Плевен организира обучение след завършено средно образование в следните образователно-квалификационни степени (ОКС): „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.

Обучението в ОКС “бакалавър” осигурява базова широкопрофилна подготовка по професионални направления и специалности.

Обучението в ОКС  “магистър” осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност.

Обучението в образователната и научна степен “доктор” се осъществява по научни специалности.

Образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър” е степен на професионално висше образование. Тя се присъжда след завършено обучение в колеж с минимален срок на подготовка три години. Завършилите колеж могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен “бакалавър” при условия и по ред, определени от Правилника за устройството и вътрешния ред на съответното основно звено.