Докторантско училище

С решение на АС от 25.11.2013 г. към Сектора за работа с докторанти е разкрито Докторантско училище.

Статутът и дейността на Докторантското училище са уредени в Правилник.Той регламентира прилагането на кредитна система при подготовката на докторантите. Основен предмет на дейност на Докторантското училище е подпомагане на докторантите при изготвянето и оформянето на научни публикации, и при оформяне на дисертационните им трудове.

 Правилник за дейността на докторантското училище в МУ – Плевен, (PL37-V01-28.10.2013)

 График за провеждане на докторантското училище в МУ – Плевен, 2019

 График за провеждане на докторантското училище в МУ – Плевен, 2020