Научна степен "Доктор на науките"

25.05.2018 г.
Доц. д-р Роман Емилов Ташев, дм – процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Патофизиология" на тема "Експериментални проучвания за ролята на мозъчни канабиноиди и невропептиди в модулиране на обучението и паметта":

02.08.2018 г.
Доц. д-р Сотир Тодоров Марчев, дм – процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Кардиология" на тема "Стрес – индуцирана (такоцубо) кардиомиопатия в България":