Квалификационна характеристика

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА СПЕЦИАЛНОСТ ,, МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА ”

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ,,ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

ОТ  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ   ,, ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ „ МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТРИ  ГОДИНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Утвърдена от АС на МУ-ПЛЕВЕН на 28.11.2016 год. 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА  “МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК“ с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи и образователни цели

Медицинският козметик  се обучава в тригодишен курс редовна форма на обучение по специалност ,,Медицинска козметика” от професионално направление „Здравни грижи”. Той е лице с висше образование, получило диплом от Медицински колеж, обучението в който  отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за  образователно-квалификационна степен ,,Професионален бакалавър”.

Медицинският козметик е част от здравния екип със свои специфични задачи и професионална отговорност. Той            работи съвместно и във взаимодействие с лекаря като изпълнява различни дейности за поддържане здравето на кожата, подбора на необходимите медико-профилактични, физиотерапевтични и лечебни процедури с цел лечение на възникнали кожни заболявания, съхраняване на кожната еластичност и свеж вид, забавяне на възрастовите промени и коригиране на кожните несъвършенства.

Медицинската козметика заема все по-голям дял от терапевтичния арсенал в дерматологията и грижите за кожата. Това предполага нов поглед върху образованието на лицата, които предоставят консултативни и козметични услуги самостоятелно или в екип с други медицински специалисти.

Новото образователно равнище и медицинското профилиране, получавани в Медицинските колежи по специалност „Медицинска козметика” с тригодишен курс на обучение, разширяват обема на знания и практически умения. Получената професионална компетентност  позволява на медицинския козметик да намери успешна реализация в по-голям брой области на медико-козметичната практика.

Тенденцията обучението на медицински козметици да се осъществява в сферата на висшето медицинско образование е научно и практически обоснована и икономически релевантна. Изискването преподавателите за лекционните курсове да са хабилитирани лица със съответната научна специалност гарантира иновация на преподаваните знания. Системата за контрол и проверка във ВУ обезпечава качеството на подготовката.

Дипломираният медицински козметик е най-високото ниво на професионална и практическа подготовка. Това предполага по-високо качество на предоставяните козметични услуги и процедури, повече надеждност в медицинските козметични манипулации чрез  академично обучение и конкурентноспособност на теоретичните и практически знания и придобиването на специфични компетенции, целящи професионално и компетентно упражняване на професията, развиване автономността с цел поемане на лична отговорност.

За осъществяване на тези функции  Медицинският козметик трябва да притежава солидни теоретични знания, солидна професионална квалификация, култура и морално-етични качества.

 

ІІ. ОБЕМ НА ТЕОРЕТИЧЕСКА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА   И ДЕЙНОСТИ, КОИТО МЕДИЦИНСКИЯТ КОЗМЕТИК ИЗВЪРШВА

Обучението по медицинска козметика основно е насочено в няколко направления:

 • Консултиране на клиента;
 • Диагностика на кожата;
 • Извършване на козметични процедури.

Обучението цели да даде общи и специализирани медицински знания и специфични професионални умения, гарантиращи изпълнение на изискванията за съвременно съдържание на професията. 

Постигането на образователните цели и изграждането на професионална компетентност на Медицинския козметик, отговаряща на изискванията на съвременното общество, се гарантира от съдържанието на Учебния план на специалността и организацията на обучението по специалността

в Медицински колеж – Плевен чрез получаване на знания по редица биомедицински,  социални, медико-етични, профилни и специализиращи учебни дисциплини.

 1. Биомедицински, социални и медико-етични дисциплини
 • Познава строежа и функциите на човешкото тяло;
 • Владеенето на латински език и медицинска терминология гарантират правилно разчитане на лекарските предписания и да се избягват нежеланите грешки;
 • Изучаването на чужд език дава възможност на медицинският козметик да следи новостите в науката и да повишава професионалните си знания и медицинска култура;
 • На съвременния етап е необходима отлична компютърна грамотност за справяне с широко навлезлите в практиката съвременни апарати и специализиран софтуер;
 • Медицинският козметик трябва да познава въпросите, свързани с условията на труд и опазване на собственото здраве при работа с клиенти, да познава влиянието на околната среда върху здравето на човека;
 • Познава основите на здравословното и диетичното хранене;
 • Познава и владе е средствата за комуникация, прилага морално-етични и деонтологични норми на поведение, зачитатавтономността на пациента/клиента;
 • Информира клиента за предстоящите манипулации и процедури;
 • Има изградени умения за работа в екип, сътрудничество и взаимно уважение;
 • Позвана методите за промоция на здраве;
 • Може да оказва долекарска помощ при внезапно възникнали живото застрашаващи ситуации при отсъствие на лекар, познава принципите и алгоритмите на поведение при възникнали бедствени ситуации;
 • Познава здравното и трудовото законодателство;
 • Има основни знания по Мениджмънт на козметичните услуги;
 • Познава организацията на работа и изискванията за работното място;
 • Участва активно в обучението на стажанти и студенти, друг персонал;
 • Има необоходимите знания за участие в научни и експериментални дейности и разработване на проекти.

 

 1. Профилни и специализиращи дисциплини
 • Познава физиологичните промени на кожата;
 • Идентифицира козметичните недостатъци на кожата;
 • Познава причините за патологичните промени на кожата и дерматологичните и дерматоалергичните заболявания;
 • Познава и може да извършва общи и медико-козметични грижи за кожата и тялото, познава и изпълнява декоративни и естетически козметични процедури;
 • Познава характера, физиологичното и лечебно действие на различните козметични средства и процедури;
 • Познава технологията на лечебно-козметичните препарати и основите на фармакологията;
 • Познава действието на физиотерапевтичните фактори и използва физиотерапевтичните методи в козметиката – ФТ, класически, лечебни и нетрадиционни масажни техники, апаратния масаж, масажните практики от източни и западни системи, лечебна гимнастика на лице, балнеологични процедури, СПА и Уелнес процедури в козметиката;
 • Умее да провежда водни процедури, почистване и грижи за кожата и кожните придатъци, приготвяне и използване на различни видове маски, пилинг, обезкосмяване и др.

 

 

ФОРМУЛЯР

Индекс: Фо 03.08.01-02

Издание: П

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата:.05.10.2015 год.

Страница  4 от 4

 • Познава основните принципи и устройството на съвременните апарати, използвани в козметиката, правилно манипулира с тях, като ги предпазва от повреди.
 • Медицинският козметик има основни знания относно методите на вземане на биологичен материал за изследване, неговото изпращане, транспортиране и съхра­нение и  разпознава отклоненията в клинико-лабораторните норми.

 

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

                Получената професионална компетентност гарантира успешна реализация и професионално изпълнение на задълженията в следните области на медико-козметичната практика:

 • Дерматологични, дерматокозметични и физиотерапевтични центрове;
 • Козметични кабинети и салони;
 • Центрове за красота;
 • Балнеологични, Уелнес-, СПА- и таласотерапевтични центрове;
 • Фирми за производство на козметични средства;
 • Клиники по пластична /естетична, козметична/ хирургия;
 • Маркетинг продажби в дрогерии и магазини за козметични средства;
 • Дистрибутор на козметични средства;
 • Преподавател по практика в Професионалните гимназии по козметика и Регионалните занаятчийски камари.

 

ІV. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

 

Медицинският козметик:

 • Може да продължи образованието си по бакалавърска и магистърска програма по Управление на здравните грижи;
 • Поддържа високо ниво и повишава системно квалификацията си чрез различни форми на продължаващо следдипломно обучение;
 • За работа в тясно специализирана област, медицинският козметик получава допълнителни следдипломни квалификации;
 • Участва в профилактични и образователни дейности.