Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

 
Квалификационна характеристика

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 НА СПЕЦИАЛНОСТ ,, ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ ”

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ,,ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” 

ОТ  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ   ,, ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ „ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ

 

Утвърдена от АС на МУ-ПЛЕВЕН на 23.01.2012 год. 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ,, ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ

Помощник фармацевтът е лице с висше образование, получило диплома от Медицински колеж, обучението в който отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за  образователно-квалификационна степен ,,професионален бакалавър” с професионална квалификация ,, Помощник фармацевт” от професионално направление „Здравни грижи”. Обучението се провежда само в редовна форма, с продължителност 3 години /шест семестъра/.

Помощник фармацевтът е част от здравния екип със свои специфични задачи и професионална отговорност. Той работи под методичното ръководство, в присъствието и под контрола на магистър фармацевт или самостоятелно като изпълнява задачи в различни области на лекарство-производството и лекарство-разпространението в съответствие с компетенциите си и спазвайки разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за здравето. Помощник фармацевтът носи лична морална, материална и правна отговорност за своите действия.

 За осъществяване на тези функции помощник фармацевтът трябва да притежава необходимите теоретични знания и практически умения, професионална квалификация и високи морално-етични качества.

 

ІІ. ОБЕМ  НА ТЕОРЕТИЧНАТА  И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА              

Професионалната компетентност на помощник фармацевта се формира чрез изучаване на  различни учебни дисциплини, включени в учебния план на специалността, даващи знания по общообразователни, биомедицински, химически, социални и  специални фармацевтични дисциплини.

 1. Общообразователни :
 • чужди езици - дава възможност да следи новостите в науката ипрактиката и да повишава професионалната си компетентност;
 • информатика - на съвременния етап е необходима отлична компютърна грамотност за справяне с широко навлезлите в практиката информационни технологии и компютърна обработка в ежедневната работа.            
 1. Общомедицински знания за:
 • устройството и функциите на човешкия организъм;
 • причините и механизмите за възникване на болестите;
 • симптоматиката и лечението на най-честите и значими заболявания на човека;
 • поведението при бедствени ситуации;
 • фармакологията и лекарствената токсикология;
 • фармацевтичната и професионална етика;
 • общественото здраве и промоцията на здраве;
 • здравното законодателство, законодателството и нормативната база в областта на фармацевтичната практика;
 • хигиената и опазване на околната среда и личното здраве, както и предпазване от съществуващи професионални вредности.
 1. Специални фармацевтични знания за:
 • теоретичните основи и технологичните подходи при изготвянето на лекарствените форми;
 • анализа на лекарствените продукти ;
 • избягване на несъвместимости при приготвянето на лекарствени форми;
 • съхраняване и отпускането на лекарства, медицински изделия и хранителни добавки;
 • физичния, химичния, биологичния и микробиологичен анализ на хранителните добавки и лекарствените продукти;
 • лечебните растения и тяхното медицинско приложение;
 • медицинските изделия, медицинската козметика, хранителните добавки и диетичните храни за специални медицинскии цели, храни за кърмачета и преходни храни, условията на съхранение и отпускането им;
 • маркетинг, мениджмънт и логистика ;
 • фармацевтичните грижи и др.

Специалните фармацевтични дисциплини са в основата на професионалните компетенции, необходими при подготовката на помощник фармацевта за изпълнение на неговите функции.

       

ІІІ.  ДЕЙНОСТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТА

Помощник фармацевтът работи под методичното ръководство, в присъствието и под контрола на магистър фармацевт или самостоятелно като изпълнява задачи в различни области на лекарствопроизводството и лекарстворазпространението в съответствие с компетенциите си и спазвайки разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за здравето.

      

1. Основни дейности

1.1.   В аптека:

 • изпълнява магистрални и фармакопейни рецептури;
 • съблюдава превилата на съхранение на лекарствените продукти съгласно фармакопейните изисквания и условията, посочени от производителя;
 • в приемното отделение на аптеката работи в сектор «Отпускане на лекарства без лекарско предписание – отпускане на разрешените за употреба в Р България без лекарско предписание лекарствени продукти, диетични храни за специални медицински цели и храни за кърмачета и преходни храни, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства, медицински изделия.
 • Съблюдава хигиенните изисквания на работната среда. 

1.2. В дрогерия отговаря за съхранение и отпускане на лекарствени продукти, хранителни добавки, билки и билкови смеси /без силнодействащи и отровни/ отпускани без лекарско предписание, медицински изделия,  санитарно-хигиенни средства.

1.3.  В склад за търговия на едро на лекарствени продукти:

 • приема и отговаря за складовите наличности;
 • осигурява в определените срокове снабдяването на аптеките и лечебни заведения.

1.4.  Във Фармацевтични заводи работи в производството на лекарствени продукти.

 

2. Комуникативни дейности

2.1.  Осъществява комуникация със здравни специалисти, пациенти, клиенти, представители на здравни организации, компании, фирми и контролиращи органи.

2.2. Работи в екип. Осъществява контакт с представители на съсловието за решаване на общи и специфични професионални проблеми. Осъществява контакт с останалия персонал в аптеката, аптечния склад, дрогерия, производствено предприятие и др.

 

3. Други дейности

3.1. Поддържа високо ниво на квалификация и се усъвършенства чрез непрекъснато следдипломно обучение.

3.2. Участва в промотивни и образователни дейности.

3.3.  Участва като наставник в практическото обучение на студенти от специалност «Помощник фармацевт»

 

ІV. ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТЬТ МОЖЕ ДА РАБОТИ

Въз основа на придобитите теоретични знания и практически умения по време на обучението, помощник фармацевтът може да упражнява своята професионална дейност в:

 1. Аптека
 2. Дрогерия
 3. Склад за търговия на едро на лекарствени продукти
 4. Фармацевтичен завод
 5. Представителства  на фармацевтични фирми
 6. Научно-изследователски институти и Висши училища

В съответствие със ЗЛПХМ  има право да открива и ръководи:

 • аптека в населени места, където няма разкрита аптека;
 • дрогерия.

За своята работа  носи пряка материална, правна, морална и професионална отговорност според компетенциите си.

 

Получената професионална компетентност и диплома позволява на помощник фармацевта:

 • да провежда обучение за повишаване на квалификацията си, посещавайки програми за следдипломно продължаващо обучение;
 • да продължи образованието си в по-висока образователно – квалификационна степен в специалност «Управление на здравните грижи» от  професионално направление  «Обществено здраве».
 

Език

Търси

НачалоСпециалностиПомощник-фармацевтКвалификационна характеристика