Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

 
Квалификационна характеристика

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА СПЕЦИАЛНОСТ ,, МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ ”

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ,,ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

ОТ  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ   ,, ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТРИ  ГОДИНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Утвърдена от АС на МУ-ПЛЕВЕН на 30.05.2011 год.

 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА  ,, МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ “

Медицинският лаборант е лице с висше образование, получило диплом от Медицински колеж, обучението в който       отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за  образователно-квалификационна        степен ,,Професионален бакалавър” с професионална квалификация ,,Медицински лаборант”, професионално направление „Здравни грижи”.

Медицинският лаборант е част от здравния екип със свои специфични задачи и професионална отговорност. Той            работи съвместно и във взаимодействие с лекаря като изпълнява отговорни задачи в различни сектори на здравеопазването - в лаборатории за клиничен анализ и научно-изследователски лаборатории.

Развитието на съвременните методи за клинично лабораторна диагностика налага усъвършенстването на теоретичните и             практически      познания на медицинските лаборанти и придобиването на специфични компетенции, целящи професионално и компетентно упражняване на професията, развиване автономността с цел поемане на лична отговорност.

За осъществяване на тези функции медицинският лаборант трябва да притежава солидни теоретични знания, висока професионална квалификация, обща култура и високи морално-етични качества.

 

ІІ. ОБЕМ НА ТЕОРЕТИЧЕСКА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА           

За да изпълнява своите задължения, медицинският лаборант трябва да се подготви по редица общообразователни, общомедицински и специализирани дисциплини.

Методите на клиничен анализ в лабораторната диагностика трябва да се владеят в обем, достатъчен за да може медицинският лаборант да извършва качествени и точни изследвания.

Медицинският лаборант трябва да усвои трайни трудови навици, умения и сръчности при работа в различните специализирани лаборатории за клинични изследвания. Необходимо е да има отлични познания по лабораторна техника и апаратура, биохимия, органична, неорганична и аналитична химия.  Медицинският лаборант трябва да познава основните принципи и устройството на  съвременните диагностични апарати, правилно да манипулира с тях, като ги предпазва от повреди. Медицинският лаборант трябва да получи знания относно методите на вземане на материал за изследване, неговото изпращане, транспортиране и съхра­нение. Познават и владеят методите на подготовка на мате­риала за изследване, методите за изготвяне на различни ре­активи и правила за тяхното съхранение. Владеят практическото изпълнение на лабораторните аналитични методи. Провеждат качествен контрол. Анализират и отстраняват по-важните източници на грешки в преданалитичния и аналитичния етап на изследва­нето самостоятелно. Познават и анализират референтните стойности на отдел­ните лабораторни показатели и тяхното информационно съ­държание. Знания и умения за извършване на тези дейности получават от изучаване на Клинична лаборатория, Микробиология, Паразитология, Цитология, Хистология, Обща патология, Лабораторна техника. За клиничното интерпретиране на резултатите получават основни  познания  за болестите /вътрешни болести, детски и инфекциозни болести/ - причинители, основни клинични симптоми и синдроми и промените в клинико-лабораторните констелации.

Необходимо е владеенето на латински език и медицинска терминология, за да се разбират правилно лекарските предписания и да се избягват нежеланите грешки.

Изучаването на чужд език дава възможност на медицинският лаборант да следи новостите в науката и да повишава медицинската си култура. На съвременния етап е необходима отлична компютърна грамотност за справяне с широко навлезлите в практиката съвременни апарати.

Медицинският лаборант трябва да познава въпросите, свързани с условията на труд и опазване на собственото здраве при работа с различни биологични материали.

Изучаването на социални науки – Социална медицина, медицинска етика и деонтология, здравно законодателство, медицинска психология  подготвя медицинския лаборант да  познава и владее средствата за комуникация, прилага етични и деонтологични норми на поведение, зачитат автономността на пациента.

ІІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА МЕДИЦИНСКИЯ ЛАБОРАНТ

1. Професионални дейности, които медицинския лаборант може да извършва самостоятелно, са:

1.1. Предоставяне на здравна информация, включващо:

а/ запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение;

б/ запознаване на пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

в/ запознаване на пациента с неговите права и задължения;

г/ информиране на пациента с цел получаване на информирано съгласие при извършване на изследвания, манипулации;

д/ водене на медицинска документация;

е/ изготвяне на необходимите доклади и анализи, свързани с дейността;

ж/ проследяване и регистрация на лабораторни изследвания;

з/ регулиране на потока от пациенти;

1.2. Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включващи:

а/ дейности за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

б/ извършване на профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;

в/ превенцията и профилактиката на ХИВ и СПИН, хепатит и др.;

г/ оценяване на рискови фактори за здравето;

д/ оказване на психологична помощ на пациента и семейството;

е/ даване на указания на пациента за вземане на материал за медико-биологични анализи;

1.3. Извършване на психо-социална рехабилитация на пациенти със социално значими заболявания;

1.4. Медицински и здравни грижи, включващи:

а/ организиране на работния процес - организира и провежда подготовката на работното място, апаратурата, инструментариума, консумативите и други за конкретното изследване. Извършване на дезинфекция и стерилизация и контрол на дезинфекцията и стерилизацията.

б/ извършване на изследвания по установените медицински стандарти. Извършва прецизно и внимателно всички лабораторни изследвания по установените правила. Обработка и изследване на материалите.

в/ работа със специфична апаратура. Спазва правилата за манипулиране и поддържане на апаратурата с която работи съгласно техническите изисквания и следи за нейната изправност. Работа с пипети с автоматични тегловни везни. Работа с лабораторна техника и апаратура.

г/ осъществява спешни лабораторни изследвания при леглото на болния;

д/ участие във вътрешен и външно лабораторен контрол

1.5. Технически дейности, включващи:

а/ вземане на биологични материали: периферна кръв, урина, пунктати, фецес, секрети / очен, носен, ушен, гърлен, анален/.

б/ отделяне на серум и отделяне на плазма.

в/ обезбелтъчаване, отдекантирване, екстрахиране, фил­триране, флотиране, темпериране, седиментиране.

г/ приготвяне на препарати, натривки, отпечатъци и дебе­ла капка от кръв.

 

Фиксиране, включване на материал в твърда среда, рязане и разгъване на срези,депарафиниране, дехидратиране, хидратиране, диференциране, просветляване, балсамиране и включване в оптическа среда, оцветяване и обезцветяване.

д/ наблюдение на седимент, паразитологични, микробиологични препарати, влагалищна намазка, спермограма, клинични лабораторни препарати.

е/ приготвяне на реактиви и тяхното съхранение,приготвяне на работни, нормални и стандартни разтвори, приготвяне, разливане и стерилизация на хранителни сре­ди.

ж/ посявка на клиничен материал на течни и твърди хранителни среди.

з/ изолиране на чисти култури, биохимични проучвания, серологични проучвания, изработване на антибиограма, фаготипизиране.

и/ регистрация на получения материал и получените резултати.

й/ изследване на биологични течности и материали;

к/ извършване на венозна пункция и вземане на кръв;

л/ извършване на инжекции – подкожни, мускулни и венозни;

м/ изписва материали;

н/ отчита изразходваните материали.

1.6. Оказване на спешни, хуманитарни и други дейности, включващи:

а/ участия в дейности при бедствени ситуации;

б/ участия в дейности по оказване на хуманитарна помощ;

в/ извършване на дейности за увладяване на състояния на хипо- и хипертермия;

г/ оказване на първа медицинска помощ на пострадалия в отсъствието на лекар;

д/ извършване на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб;

е/ прилагане на методи за механична хемостаза;

ж/ поддържане на проходимост на горни дихателни пътища;

з/ извършване на първична реанимация – непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане;

 

2. Професионалните дейности, които медицинския лаборант извършва по лекарско назначение, са:

 

 1. Извършване на клинични лабораторни изследвания на субстрати, ензими, електролити;
 2. Извършване на хематологични изследвания;
 3. Извършване на клинико-химични изследвания;
 4. Извършване на имунологични изследвания;
 5. Извършване на изследвания на хормони, тумурни маркери и лекарствено мониториране;
 6. Извършване на изследване на параметрите на алкално-киселинното равновесие;
 7. Извършване на изследване на показателите на хемостаза;
 8. Извършване на уринен анализ – всички параметри;
 9. Изследване на ликвор;
 10. Изследване на пунктати и конкременти;
 11. Извършване на микробиологични и вирусологични изследвания;
 12. Извършване на бактериологични изследвания;
 13. Извършване на серологични изследвания;
 14. Извършване на генетични, биопсични и некропсични анализи.
 15. Извършване на хистохимически анализи.
 16. Извършване на цитохимически анализи.
 17. Вземане на проби от външната среда и хранителни боксове, храни, води, въздух, козметика;

 

3. Комуникативни дейности: 

3.1.  Работят в екип. Осъществяват комуникация с медицински лаборанти и други професионалисти по З дравни  грижи,  лекари, санитари и административен персонал.

3.2. Осъществяват комуникация пациенти и близки на пациентите. Оказва помощ и психологична подкрепа на болния.

3.3. Зачитат автономността на пациента.

3.4. Информира пациента и близките му за предстоящото изследване.

3.5. Прилагат морално-етични норми в практиката си.

 

4. Приобщаваща дейност:

4.1. Участва активно в обучението на:

а/ стажанти и студенти;

б/ обслужващ персонал.

4.2. Обучение на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;

4.3. Обучение, профилактика и здравно възпитание на пациента и близките му;

 

5. Други дейности:

5.1. Участия в научни изследвания в областта на здравните грижи;

5.2. Участие в изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността;

5.3. Участие в научни и експериментални дейности и разработване на проекти;

5.4. Поддържа високо ниво и повишава системно квалификацията си.

5.5. Участва в профилактични и образователни дейности.

 

ІV. МЕДИЦИНСКИЯТ ЛАБОРАНТ МОЖЕ ДА РАБОТИ В:

 1. Лаборатории за клиничен анализ към болници, диагностично-консултативни центрове, медико-диагностични лаборатории, диспансери, научни институти, санаториално-курортни заведения, профилакториуми и други лечебни заведения, където се използват:
 • Клинични, хематологични, цитологични, хормонални, ензимологични, хемостазологични, атомноабсорбцион-ни,хроматографски, функционално-диагностични лаборатории;
 • Микробиологични лаборатории;
 • Вирусологочни лаборатории;
 • Серологични лаборатории;
 • Цитохимични лаборатории;
 • Микологични лаборатории;
 • Алергологични лаборатории;
 • Генетични лаборатории;
 • Хистологични лаборатории ;
 • Паразитологични лаборатори;

2.Хемотрансфузионни лаборатории

3.Имунологични лаборатории

 • Електронно-микроскопски лаборатории
 • Канцерологични лаборатории
 • Биотехнологични лаборатории
 • Токсикологични лаборатории
 • Нуклеарномедицински и радиоимунологични лаборатории.
 • Научно-изследователски лаборатории
 • Ветеринарно-медицински институти и заведения
 • Други лаборатории в системата на лечебно-профилактичните заведения.
 • Други лаборатории съпричастни към изброените дейности

За работа в тясно специализирана област, медицинският лаборант получава допълнителни следдипломни квалификации.

Квалификационната характеристика се актуализира в съответствие с Наредба № 1 от 8 февруари 2011 год. за Професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Приета  от Колежански съвет на 28 април 2011 год.

Утърдена от Академичен съвет – Протокол № 20 от 30 май 2011 год.

 

 

Език

Търси

НачалоСпециалностиМедицински лаборантКвалификационна характеристика