Квалификационна характеристика

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛНОСТ ,, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ”

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ,,ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” 

ОТ  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ   ,, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТРИ  ГОДИНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Актуализацията е утвърдена от АС на 06.07.2015 год. 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА  И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

Специалността е ориентирана към формиране на специалисти от подпомагаща професия, които  ще извършват социално-възпитателна, психо-социална, социално-педагогическа подкрепа на деца, лица, семейства,  групи и общности в риск.

Ръководейки се от принципите, изискванията и стандартите от Резолюциите на Съвета на Европа за академично образование се цели доближаване на подготовката на бъдещите социални работници до високите стандарти на Европейския съюз.

Учебния план е съобразен с Националните стандарти и предлага задълбочени профилиращи и специализирани знания.

Обучението в специалността има интердисциплинарен характер, с цел да подготви бъдещите специалисти „социални работници” като формира професионалисти, адаптивни съобразно променящите се условия с теоретични знания, практически умения и компетенции за осъществяване на самостоятелна дейност и работа в мултидисциплинарен екип със следните акценти:

 • Изисквания относно подготовката на социалния работник като висококвалифициран и мобилен специалист в областта на социалната сигурност и социалната защита, който притежава компетентности за работа от посреднически, консултативен, подпомагащ и др. характер;
 • Изграждане на професионално-личностни качества и способности за  непрекъснато самоусъвършенстване;
 • Формиране в бъдещите социални работници на умения за анализиране и интерпретиране на теоретичната информация в областта на социалната работа и реализирането и в практиката.

 

ІІ. ОБЕМ  НА ТЕОРЕТИЧНАТА  И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

Професионалната компетентност на социалния работник се формира чрез изучаване на  различни учебни дисциплини, включени в учебния план на специалността, даващи знания по общообразователни, заболявания със социален аспект, социални, правни и педагогически  дисциплини.

 1. Общообразователни :
 • информатика - на съвременния етап е необходима отлична компютърна грамотност за справяне с широко навлезлите в практиката информационни технологии и компютърна обработка в ежедневната работа;
 • латински език - дава знания за работа със специфична медицинска терминолия.

               

 1. Общомедицински знания за:
 • устройството и функциите на човешкия организъм;
 • причините и механизмите за възникване на болестите;
 • симптоматиката и лечението на най-честите и значими заболявания на човека;
 • поведението при бедствени ситуации;
 • грижи за болния и палиативни грижи;
 • медицинска и професионална етика и деонтология;
 • общественото здраве и промоцията на здраве;
 • социалното и здравното законодателство, законодателството и нормативната база в областта на социалната практика.

 

 1. Профилиращи знания за:
 • основи на социалната работа;
 • социални умения ;
 • организация и методика на работа на социалния работник;
 • социални програми за бедността и маргиналните групи;
 • организация и управление на социалните услуги;
 • социално-икономическа рехабилитация;
 • социална закрила;
 • социална политика ;
 • социално осигуряване и застрахователно дело и др.

Специалните дисциплини са в основата на професионалните компетенции, необходими при подготовката на социалния работник за изпълнение на неговите функции.

 

IІІ.  ДЕЙНОСТИ,  КОИТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

Упражняването на професията „социален работник” изисква овладяване на следните лични качества: комуникативност, отговорност, честност, уважение и зачитане на човешките права и достойноство, отзивчивост, толерантност, добронамереност, позитивно отношение към другите и света, професионално ориентиране, наблюдателност.

Професионални компетенции и социални умения – за социална диагностика, социално оценяване, социално прогнозиране и социално планиране. Овладяване на умения за работа самостоятелно и в екип, умения за организация на времето, умения за намеса в кризисна ситуация, умения за общуване и консултиране в социалната работа. Спазване на професионални и етични стандарти.

 • осъществява професионална практическа дейност в институции, организации и служби в държавния, публичния, частния и неправетелствения сектор;
 • професионално и компетентно да информира клиентите, да популяризира и внедрява утвърдени практики за въздействие върху социалното развитие на личността;
 • провежда анкети, подготвя доклади, да представя комплексни оценки, да работи с документация;
 • самоусъвършенстване на собствената си дейност и условия на труд, да разширява възможностите за обмен на опит в рамките на професията;
 • прилата мултипрофесионален подход в работата си и при работа в екип;
 • осигурява спазването на професионалните и етични стандарти.

 

ІV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилият специалността  с ОКС професионален бакалавър за професионална квалификация „социален работник” има възможности за реализация в следните структури: МТСП, НОИ, МЗ, МВР, МП, НПО и др.  като приложен специалист, изпълняващ следните задачи свързани с практическото приложение на знанията в сферата на административното обслужване, социално подпомагане, изпълнение на социални дейности в областта на социални грижи, социални услуги, социална защита и социална сигурност, социална закрила и социално подпомагане в съответните дирекции и отдели.

В структурите за социални услуги – държавни, общински, частни, специализирани институции, граждански сдружения, физически и юридически лица и др. организации за:

1.Социални услуги в общността като:

 • домашен социален патронаж;
 • дневни центрове ;
 • център за социална рехабилитация и интеграция;
 • социален учебно-професионален център;
 • звено "Майка и бебе";
 • център за обществена подкрепа;
 • център за работа с деца на улицата;
 • обществени трапезарии.

2. Социални услуги от резидентен тип

 • център за настаняване от семеен тип;
 • център за временно настаняване;
 • кризисен център;
 • преходно жилище;
 • защитено жилище:
 • наблюдавано жилище;
 • приют.

3. Социални услуги в специализирани институции.

3.1.  домове за деца:

 • дом за деца, лишени от родителска грижа;
 • дом за деца с физически увреждания;
 • дом за деца с умствена изостаналост.

3.2.  домове за възрастни хора с увреждания:

 • дом за възрастни хора с умствена изостаналост;
 • дом за възрастни хора с психични разстройства;
 • дом за възрастни хора с физически увреждания;
 • дом за възрастни хора със сетивни нарушения;
 • дом за възрастни хора с деменция;

3.3.  домове за стари хора.

3.4. домове за медико-социални грижи грижи за деца

 

Други области на приложение на социалната работа: многопрофилни болници за активно лечени, психиатрични болници, центрове за психично здраве, дирекции и отдели на общинско равнище, ресоциализационни, консултативни и корекционни центрове за деца, местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни правонарушители, структури за социални дейности към други държавни ведомства.

 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Може да продължи образованието си в по-висока ОКС от професионално направление "Социални дейности";
 • Поддържа високо ниво и повишава системно квалификацията си чрез различни форми на продължаващо следдипломно обучение; 
 • За работа в тясно специализирана област, социалният работник получава допълнителни следдипломни квалификации;
 • Участва в превантивни социални и образователни дейности.

Квалификационната характеристика е приета  от Колежански съвет  от 11 юни 2015  год.

Утърдена е от Академичен съвет – Протокол  от  06 юли 2015 год.