Сектор "Микробиология и вирусология"

 

 

Научно-преподавателски състав:
 

От ляво на дясно:

Първи ред: Гл. ас. д-р Красимир Драгоев,

Проф. д-р Мария Средкова, д.м., Ръководител катедра

Втори ред: Гл. ас. д-р Валентина Едрева,

Гл. ас. д-р Валентина Попова, Гл. ас. д-р Христина Хиткова

Трети ред: Гл. ас. д-р Светлана Пачкова, Гл. ас. д-р Сашка Михайлова, д.м.

Сектор „Микробиология и вирусология" е база за обучение на студенти от Медицинския факултет, Факултета по здравни грижи и Медицинския колеж, а така също и база за следдипломна специализация по медицинска микробиология. В звеното се работи по две основни направления: учебна и научно-изследователска дейност. Обучението по микробиология на студентите по медицина се състои от лекционен курс и практически упражнения в рамките на два семестъра. Паралелно с преподаването на български език, се осъществява преподаване на английски език, а така също и проблемно-базирано обучение. B учебния план са включени основни въпроси от областта на общата микробиология, антибактериалната химиотерапия, имунологията, специалната микробиология, специалната вирусология и клиничната микробиология. Широко застъпено е обсъждането на клинични казуси. Целта на обучението по микробиология е получаването на оптимален обем знания в областта на инфектологията и антибактериалната терапия, които да бъдат използвани в рутинната клинична дейност на бъдещите лекари.

Секторът разполага с две добре оборудвани зали. Осигурени са самостоятелни работни места с микроскоп за индивидуална работа на всеки студент, а при провеждане на практическите упражнения широко се използва аудио-визуална техника.
Основните направления в научно–изследователската дейност са:
Резистентност към антимикробни средства на водещи патогени,
Катетър-асоциирани бактериемии,
Нозокомиални патогени
Необичайни неферментиращи глюкозата Грам-отрицателни бактерии.