Сектор "Фармакология"

 

Съгласно изискванията на ЗВО за числения състав на преподавателите във ВУЗ, катедрата е преобразувана в сектор “Експериментална и клинична фармакология” към катедра “Фармакология и МБС” (2004-2006 г.) и катедра “Физиология, Експериментална и клинична фармакология” (2007-2008 г.). От м. януари 2009 г. До м. Май 2016 г секторът е част от състава на катедра ”Експериментална и клинична фармакология, Дерматология и венерология”, към Факултет “Медицина” с ръководител доц. д-р Руси Георгиев Марев, д.м. От м. май 2016 г. Секторът е в състава на катедра “Фармакология и токсикология” към новосъздадения факултет “Фармация”.

 

Научнопреподавателският състав на сектора включва трима доценти и четири асистенти:

Доц. д-р Руси Георгиев Марев, д.м. – ВрИД Ръководител катедра

Доц. д-р Румен Георгиев Русев, д.м.

Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, д.м.

Ас. д-р Генка Цветанова Кръстева

Ас. д-р Антоанета Маринова Пандурска

Ас. д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска

Ас. д-р Пламен Красимирив Кръстев

 

Секторът е разположен в сграда Ректорат-1, ет. 2.

 

Адрес:

Сектор „Фармакология”

Факултет “Фармация”

Медицински Университет

Ректорат I

Ул. “Св. Климент Охридски” 1

5800 Плевен

 

Тел.: 064 884 203 – Ръководител катедра