Сектор "Висша математика и предклинични науки"

Преподавател в направлението „Педагогика и психология“ е доц. Силвия Цветкова, д.пс., която от 2006 г. осъществява преподаване на дисциплини в областта на педагогиката и психологията в структурни звена на Медицинския университет и Медицинския колеж. Освен преподавателската си дейност, тя  провежда квалификационни курсове към СДО при МУ, проучва потребностите и мотивацията на студентите, осъществява консултиране на обучаващи се и преподаватели от университета. Доц. Цветкова  участва като гост-лектор в други университети, звена на МУ и професионални структури.

Направлението „Висша математика” е новосформирано – 2017 г. Преподавател в него е  проф. Косто Митов, д.мат.н, който води лекции и упражнения  по висша математика в специалност „Фармация”. Същевременно е и преподавател в НВУ „В. Левски“.

 

Издателска дейност

За последните пет години са издадени учебници, глави от научни трудове и ръководства:

 • Цветкова, С., Андрагогика, 2013, ИЦ, МУ-Пл., с.163; ISBN:978-954-756-131-1
 • Цветкова, С., Психология на управлението, 2014, ИЦ, МУ-Пл., с. 247; ISBN:978-954-756-144-1
 • Цветкова, С., Д. Григорова, Поддържаща психотерапия, Психологични и психиатрични терапевтични подходи, Национално Клинично Ръководство: Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, 2015, с. 36-41; ISBN: 978-619-7094-17-6
 • Цветкова, С., К. Виткова, Поведение при наркотична зависимост, Национално Клинично Ръководство: Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, 2015, с. 75-79; ISBN: 978-619-7094-17-6
 • Цветкова, С., К. Виткова, Промени в начина на живот (хранене, затлъстяване и физическа активност), Национално Клинично Ръководство: Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, 2015, с. 80-88; ISBN: 978-619-7094-17-6
 • Mitov, K., Omey, “Renewal Processes”, Springer, 2014, 121p. ISBN: 978-3-319-05854-2 (Print) 978-3-319-05855-9 (Online)

 

Научни интереси

Научните интереси на преподавателите в сектора са многоаспектни.

Доц. С. Цветкова, д.пс:

 • Популяризира на концепцията за взаимодействие и приобщаване на студентите със специални потребности
 • Проучва мотивацията за постигане на успех сред редовни и задочни студенти и други социални групи
 • Стимулира изграждането на "гъвкави" умения при студентите при подготовката им за професионално общуване и реализация
 • Апробира възпитателни и иновативни подходи при преподаването и взаимодействието със студентите, в контекста на съвременните изисквания във висшето образование
 • Извършва психологическо консултиране на студенти и преподаватели
 • Изследва ефектите на действие на факторите на работната среда върху психосоциалното функциониране при лица, заети в системата на здравеопазването
 • Провежда научноизследователска и научно-теоретична дейност в областта на психоонкологията 
 • Участва в проектни инициативи на общински и неправителствени звена и структури

Проф. К. Митов, д. мат.н

 • Активно работи върху теория на вероятностите:  Случайни процеси (Марковски процеси, Разклоняващи се процеси, Процеси на възстановяване, Екстремални процеси).

Резултатите от тези проучвания и дейности на преподавателите са намерили реализация в редица публикации в наши и чужди списания, като се използват същевременно и в  учебния процес.

 

Преподавани дисциплини

 • Андрагогика
 • Висша математика
 • Детска педагогика и психология
 • Комуникативни техники и умения
 • Педагогика
 • Приложна психология
 • Психология
 • Психология на анормалното развитие
 • Психология на управлението
 • Специална педагогика
 • Социална психология
 • Разстройства от аустичния спектър
 • Управленски комуникативни техники и умения