Сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални болести”

Сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални болести” е база за обучение на студенти от Факултета по медицина, Факултета по обществено здраве, Факултета по здравни грижи и Медицинския колеж,  а така също и база за следдипломна специализация на лекари по Обща хигиена, Трудова медицина, Хранене и диететика, Професионални болести, Комунална хигиена, Хигиена на детската и училищна възраст, Санитарна физика.  В звеното се работи по две основни направления: учебна и научно-изследователска дейност.

 

Академичен състав на сектора:

Доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, дм - Ръководител сектор - Трудова медицина,

Професионални болести

Тел. 064 884 287, 064 884 191

E mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Доц. Мишел Салватор Израел, дм – Биофизика, Медицинско санитарно инженерство

Доц. д-р Жени Стайкова Николова, дм – Комунална хигиена, Социална медицина

Гл. асистент д-р Николай Статев – Трудова медицина

Гл. асистент д-р Людмил Боянов – Обща хигиена

Гл. асистент д-р Ваня Бирданова – Обща хигиена

Гл. асистент д-р Александър Вълков – Професионални болести, Нервни болести

Гл. асистент д-р  Ирена Йорданова-Стоилова - Професионални болести, Вътрешни болести, Трудова медицина

Асистент д-р Андрей Петров

 

Материална база за провеждане на учебния процес: две лекционни зали, три учебни зали за практическо обучение, три лаборатории, кабинети и сервизни помещения. Секторът разполага със собствен библиотечен фонд и учебни пособия, уреди и апаратура, реактиви и инвентар за провеждане на практическите занятия със студентите.

 

Звеното реализира учебно-преподавателска дейност (лекции, упражнения, практики) на студенти от специалностите:

Медицина магистри  (българо-езично и англо-езично обучение на студенти),

Контрол по опазване на общественото здраве,

Рехабилитация и ерготерапия,

Медицинска сестра

Акушерка

Медицински лаборант,

Рентгенов лаборант,

Помощник фармацевт.

Участие в бакалавърските и магистърски програми на факултет „Обществено здраве”

Обучение на стажант-лекари, в рамките на държавния стаж по Хигиена, инфекциозни болести, епидемиология и социална медицина.

 

Преподавани  дисциплини от Академичния състав на сектора:

Обща хигиена и медицинска екология

Хигиена на труда и трудова безопасност

Професионални болести

Хигиена на околната среда

Хигиена на храненето и безопасност на храните

Превенция на здравето на децата и подрастващите

Инженерно-санитарен контрол

Радиационна хигиена

Ергономия

Броматология

Хигиена на транспорта и граничните пунктове

 

Основни направления на изследователската работа на сектора:

  • Значими проблеми в областта на общественото здраве, свързани с направленията: хигиена на населените места, екология, здравословен начин на живот, хигиена на здравните заведения, безопасност на храните и хранене, хигиена на децата и подрастващите, трудова медицина и професионални болести, ергономични проблеми на работната среда в България.
  • Оценка на риска на работното място.
  • Благополучие на работното място и превенция на професионалните болести.
  • Условия на труд в здравеопазването и организация на медицинския труд.
  • Екологични проблеми на населените места и законодателството в България.
  • Съвременно изучаване на храненето и безопасността на храните.
  • Проблеми и превенция при различни групи от населението.
  • Система за обучение и контрол на знанията по хигиена.

 

Издадени учебници и учебни пособия:

Хигиена и екология. І том, П/р Д Цветков, 2000г.

Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология.  Б. Стефанов, 2003

Трудова медицина и професионални болести. ІІ том, П/р Д. Цветков, 2005г.

Законодателство за строителство и експлоатация на заведенията за здравно обслужване. П/р Т. Търновска, 2007г.

Качество на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали.

П/р Т. Търновска,2009г.

Професионални болести. ІІ изм. и преработено изд., П/р В. Костова и В. Петкова, 2009г.

Хигиена, хранене и професионални болести. П/р Б. Попов, 2010

Occupational diseases.Sofia, 2011

История на сектора:

Първоначално секторът по "Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания" е разкрит като катедра. От 1977 г до 2006 г неин ръководител е проф. д-р Божидар Стефанов, д.м.н. През 1981г. към катедрата е присъединена и Клиника по професионални заболявания