Сектор "Социална медицина"

Сектор „Социална медицина“ е обособена структурна единица в катедрата по Общественоздравни науки.

 

Учебно-преподавателска дейност: Академичният състав на сектора осъществява преподаване по следните учебни дисциплини:

  • Социална медицина
  • Епидемиология на здравето
  • Медицинска социология
  • Промоция на здравето
  • Стратегии за промоция на здравето

Научноизследователска дейност: Научните интереси и изследвания, провеждани от членовете на сектора са насочени към различни аспекти на общественото здраве и организацията на здравеопазването: тежестта на социалнозначимите заболявания, социални детерминанти на здравето, медико-социални проблеми на специфични групи от населението, рискови фактори за раждане на недоносени деца, промоция на здравето на децата и учениците.