Сектор "Педагогика и психология"

Секторът по педагогика и психология осъществява преподаване на дисциплини в областта на педагогиката и психологията в структурата на Медицински университет, провеждане на квалификационни курсове, проучване потребностите на студентите и консултиране.

 

Направленията, по които секторът осъществява активна дейност, са:

  • Приобщаване на студентите със специални потребности към академичната среда;
  • Използване на възпитателни и иновативни подходи при взаимодействието със студентите, в контекста на съвременните изисквания във висшето образование;
  • Регулярно проучване на мотивацията при студентите;
  • Структуриране на анкетни карти за откриване на проблемите, които срещат  първокурсниците;
  • Поддържане на контакти с общински и неправителствени структури, с цел обогатяване на теорията с достиженията на практиката. В тази насока студентите биват включвани в конференции, открити заседания, екипни срещи по водените от сектора дисциплини.

За краткото време на обособяването си, секторът „Педагогика и психология” е провел петнадесет квалификационни курса по Плана на СДО Център при МУ с участието над 300 курсиста.

Издадени са учебни помагала с автор доц. Цветкова по „Обща педагогика ” и „Увод в психологията“, както и „Андрагогика“ и „Психология на управлението“ в рамките на проекта за дистанционно обучение в специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Секторът от 2012 г. е реализирал идеята за задължително модулно обучение на новоназначени преподаватели и други специалисти в системата на обучение в МУ, отразено в план-графика на СДО Център.