Хоризонт 2020

„Хоризонт 2020“ ще продължи от 2014 г. до 2020 г. Тя заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007-2013 г. „Хоризонт 2020“, е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център (JRC), научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом. Ще бъдат публикувани отделни покани в рамките на конкретни партньорства с индустрията и страните членки. През 2014 г. общият бюджет на ЕС за научни изследвания (включително това финансиране и административните разходи) ще възлезе на около 9,3 млрд. евро, а през 2015 г. ще нарасне до близо 9,9 млрд. евро. Окончателните суми за 2015 г. зависят от решението за бюджета за 2015 г.

Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕС за финансиране за научни изследвания, който бе променен, така че процедурите да станат по-бързи и без използване на хартия. Структурата и финансирането на програмата са опростени, изготвен е един-единствен набор от правила и е намалено бремето на финансовите проверки и одити.

Поканите за 2014-2015 г. включват 500 млн. евро за двете години за иновативни малки и средни предприятия (МСП), предоставени чрез изцяло нов инструмент за МСП. Очаква се в много от проектите да бъдат включени свързани с равенството между половете аспекти, предоставено е и финансиране за по-нататъшно стимулиране на дебата относно ролята на науката в обществото. С въвеждането на „свободен достъп” публикуваните резултати от проекти ще станат достъпни за всички.

През декември 2013 г. Европейската комисия представи за първи път покани за проекти по линия на „Хоризонт 2020“. Финансирането за първите две години в размер на повече от 15 млрд. евро има за цел да подпомогне основаната на знанието икономика в Европа и да реши проблеми, с което да бъде променен животът на хората. Включени са 12 области, които ще са в центъра на вниманието през 2014-2015 г., теми като персонализирано здравеопазване, цифрова сигурност и интелигентни градове. Поканите само от бюджета за 2014 г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:

  • Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“.
  • Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.
  • Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.

 

Съвместенизследователскицентър (Joint Research Centre – JRC)

 

JRCе вътрешна научна служба на Европейскатакомисия, чиято мисияе да осигуряваполитиките на ЕС.

В цяла Европа JRCизгражда успешни партньорства с голям брой публични и частниорганизации по Рамковите програми за научниизследвания на ЕС, като последната от тях е„Хоризонт 2020“.JRC работи в сътрудничество и с български партньори (Национални органи и лаборатории, както и Университети) по Проекти по рамковата програма, Научни мрежи и Споразумения за сътрудничество, в широк кръг области.

 

За връзка с JRC:

 

Европейска Комисия:                                                  

Съвместен изследователски център                          

Звено „Комуникации“

B-1049 Брюксел, Белгия

Тел. +32 2 29 74181

Уебсайт: http://www.jrc.ec.europa.eu/

За връзка: www.jrc.ec.europa.eu/contact

 

Национални Точки За Контакт:

Милена Главчева

Министерство на образованието и науката

бул. „Княз Дондуков“ 2A, София 1000 България

Тел. +359 2 9217 645                                                                                        

Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                                                                                      

                                                                                                                                                                        

European Research Council (ERC)

Повече информация: http://erc.europa.eu

Национални точки за контакт:

1. Медицински университет – София, Антоанета Байрактарова,

           Тел.: +359 888 48 47 47; Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Българска академия на науките (БАН), Иван Недков,

     Тел.: +359 2 979 59 09 ; Е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Полезни връзки, свързани с „Хоризонт 2020“:

Хоризонт 2020 - Отворени конкурси

Хоризонт 2020 – Раздели на работната програма

Хоризонт 2020 – Електронен портал за участниците

Хоризонт 2020 – Онлайн упътване за използване на електронната система