Академичен състав

Академичният състав на МУ-Плевен включва общо 340 преподаватели:

 • 24 професори;
 • 71 доценти;
 • 114 главни асистенти;
 • 104 асистенти;
 • 18 старши преподаватели ;
 • 9 преподаватели.

С научна степен “Доктор на науките” са 15 от общо 95 хабилитирани преподавател.

Научната дейност на академичния състав  на Университета през 2013 година  в обобщен вид включва:

 • защитени 9 дисертации за образователна и научна степен „Доктор”;
 • ново зачислени 58 докторанти;
 • издадена 1 монография ;
 • издадени 27 учебника и учебни помагала;
 • участие в общо 716 статии, от които 121 публикувани в чуждестранни списания и 595 в страната;
 • функциониране на 9 научни кръжока;
 • организиране на 11 научни форума.

Правилник за организацията и управлението на научно-изследователската дейност в МУ-Плевен