Университетската лаборатория за научни изследвания

Университетската лаборатория за научни изследвания е база за провеждане на съвременни мултидисциплинарни изследвания в областта на медицината. Лабораторията за научни изследвания е изградена според нормативните изисквания и е снабдена с необходимата за нейното функциониране апаратура. В нея са обособени два сектора: сектор „Молекулярна биология” и сектор „Морфология и имунохистохимия”. Университетската лаборатория за научни изследвания е включена в Инфраструктурата за геномни, претеомни и метаболомни изследвания, и компютърно симулиране и проектиране на кандидати за лекарства, обвързана с участието на България в BBMRI.

В сектор Молекулярна биология” се извършват ДНК – анализи, които позволяват: доказване на специфични генетични аномалии при деца с неясни малформативни синдроми; доказване на мутации в онкогенни, тумор-супресирани гени; доказване на ДНК – полиморфизми при генетични и социално – значими заболявания; доказване на бактериални, вирусни, гъбични и паразитни причинители на инфекции.

В сектор “Морфология и имунохистохимия” се изследва нормалната и патологично променена морфология под различни въздействия и се извършва оценка на различни фактори върху експресията на специфични молекули на клетъчно ниво и тяхната локализация посредством имунохистохимичен метод.

Лабораторията предоставя възможност за достъп до модерно оборудване на студенти, докторанти, млади и утвърдени учени, както и възможност за привличане на чужди учени.

Функционирането на лабораторията като основен елемент в научната

инфраструктура на Медицински Университет – Плевен позволява: разработване на стойностни дисертационни трудове; разработване на мултидисциплинарни научноизследователски проекти, финансирани от МУ – Плевен и на съвместни научни проекти с други научни организации в страната и чужбина; въвеждане на иновационен мултидисциплинарен подход в учебния процес; обучение на докторантите и академичния състав в специализирани курсове с цел запознаване с основните молекулярно-диагностични и имунохистохимични методи и възможностите за тяхното приложение при разработването на научни проекти и дисертационни трудове.