Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната 2020/2021 година

 

С Решение № 275/23.04.2020 г. на Министерски съвет са утвърдени таксите за кандидатсване и обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година.

С решение на АС на МУ-Плевен от 03.02.2020 г. се намалява размерът на таксите на определени категории студенти на основание чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 95, ал. 2 от ЗВО, за новоприети студенти, държавна поръчка, както следва:
- 50 % от таксата за кандидатстване за полусираци;
- семестриална такса, равняваща се на 50 % от таксата за втори и всеки следващ член на едно семейство, обучаван в МУ – Плевен, до завършване на първия приет;
- 50 % от годишната такса за 1-ви курс на студентите, приети с максимален бал (36.00 за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ и 24.00 за бакалавърските специалности). 

  Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната 2020/2021 година

 

Такси за кандидатстване в РЕДОВНА СЕСИЯ - 60 лв. за първи изпит и по 40 лв. за всеки следващ

 

ЗА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ

 

Кандидати, заявили в предварителна сесия 2 изпита за МАГИСТРИ доплащат 10 лв.

Биология МАГИСТРИ + Химия - 100 лв.

Биология МАГИСТРИ или Химия - 40 лв.

 

ЗА БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Кандидати, които ще използват само оценки от предварителен изпит за БАКАЛАВЪРСКИ специалности, не заплащат такса.

Биология БАКАЛАВРИ - 60 лв.

ДЗИ (Биология или друг предмет) - 40 лв.

Биология БАКАЛАВРИ + ДЗИ - 100 лв.

 

ЗА МАГИСТЪРСКИ И БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Биология МАГИСТРИ + Химия + Биология БАКАЛАВРИ + ДЗИ - 180 лв.

Биология МАГИСТРИ + Химия + Биология БАКАЛАВРИ - 140 лв.

Биология МАГИСТРИ + Химия + ДЗИ - 140 лв.

Биология МАГИСТРИ или Химия + Биология БАКАЛАВРИ + ДЗИ - 120 лв.

Биология МАГИСТРИ или Химия + Биология БАКАЛАВРИ - 80 лв.

Биология МАГИСТРИ или Химия + ДЗИ - 80 лв.

 

Освободени от такси за кандидатстване са кандидати, които са:

- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

- военноинвалиди и военнопострадали;

- кръгли сираци;

- майки с три и повече деца.

За ползване на това право се представя съответният документ, като се прикачва в момента на подаване на заявлението онлайн.

 

Полусираци заплащат 50% от таксите за кандидатстване, като това право се удостоверява със съответен документ - удостоверение за наследници или акт за смърт.