Публично състезание с предмет: Доставка и монтаж на разширение и надграждане на комплексна система за обучение чрез 360 градусово наблюдение във виртуална реалност на хирургия и медицински манипулации за нуждите на Му-Плевен

 00282-2020-0012/ 05.06.2020 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 980763 и обявление ID 980776 на 05.06.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 05.06.2019 год.

 

Документация.

Дата: 05.06.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Дата: 05.06.2019 год.