Публично състезание с предмет: Доставка и монтаж на мебели за нуждите на сграден фонд при МУ-Плевен

 

 Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 981875 и обявление ID 981906 на 10.06.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 10.06.2020 год.

 

Документация.

Дата: 10.06.2020 год.