Обща информация

Съветът на настоятелите при МУ-Плевен се сформира на основание чл. 35а от ЗВО, чл. 38, т. 22 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – Плевен, във връзка с решение на Академичния съвет на МУ-Плевен, Протокол № 6 / 29.11.2021 г. Той подпомага висшето училище при осъществяване на ефективно управление и предоставяне на качествено образование, като решава основни въпроси, свързани с неговото развитие.

Съветът на настоятелите на Медицински университет – Плевен има следния състав:

  1. Акад. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н., "Доктор хонорис кауза" на МУ – Плевен
  2. Акад. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н., Почетен Ректор на МУ – Плевен, Ректор на МУ - Плевен 2003-2012 г.
  3. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н., Ректор на МУ – Плевен 2013-2021 г.
  4. Проф. Борис Владимиров Велчев, д.ю.н., личност с активна обществена позиция
  5. Д-р Ивелин Цанков Йоцов, представител на работодателите
  6. Д-р Паулина Христофорова Кирова, д.м., главен секретар на Община Плевен
  7. Диана Маринкова, главен експерт, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката
  8. Мария Тодорова Челебиева, председател на Студентски съвет при МУ – Плевен