Обяви за конкурси за заемане на Академични длъжности

ДВ бр. 49 / 11.06.2024

 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент по физиология в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина в сектор „Физиология“ на катедра „Физиология и патофизиология“, факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 48 / 07.06.2024

 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент по дерматология и венерология в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в сектор „Медицинска козметика“ на катедра „Медико-диагностични дейности“, Медицински колеж, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент по физиология в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, в сектор „Физиология“ на катедра „Физиология и патофизиология“, факултет „Медицина“, със срок 2 месеца от обна­родването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент по управление на здравните грижи в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направ­ление 7.5. Здравни грижи в катедра „Акушерски грижи“, факултет „Здравни грижи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.

В-к "Посоки" бр. 21 / 31.05.2024

 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез интервю по конспект за 1 академична длъжност Асистент в катедра „Медицинска генетика“ на факултет Фармация, по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ / за срок до 5 години /.

  Изисквания към кандидатите:
  Кандидатите да са със завършено висше образование – ОКС „Магистър“ по медицина.

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование, ОКС „Магистър” по медицина / оригинал или нотариално заверено копие /.
  4. Диплом за придобита специалност / ако има такава оригинал или нотариално заверено копие /.
  5. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  6. Удостоверение за владеене на чужд език и компютърна грамотност / ако има такива/.
  7. Медицинско свидетелство.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180; 884-159.

 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез интервю по конспект за 1 академична длъжност - Асистент по „Управление на здравните грижи“ в катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии“ на ФОЗ, по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ /за срок до 5 години/ .

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование, ОКС „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи“ / или нотариално заверено копие /.
  4. Диплом за придобита специалност / ако притежава / или нотариално заверено копие.
  5. Удостоверение за владеене на английски език и компютърна грамотност / ако притежава /.
  6. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  7. Медицинско свидетелство.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180.

ДВ бр. 37 / 26.04.2024

 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент по акушерство и гинекология в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в изследователска група „Телемедицина и 3D медицина“ на Научноизследователския институт на МУ – Плевен, и със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент по фармакотерапия в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в сектор „Предклинични и клинични науки“ на катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и клинични науки“, факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за една академична длъжност главен асистент по урология в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в катедра „Урология“, на факултет „Медицина“ за нуждите на Клиника по урология на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент по хематология в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в мултидисциплинарна изследователска група за научни изследвания „Генетика на социално значимите мултифакторни заболявания, редки болести и репродуктивна патология“ на Научноизследователския институт на МУ – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за една академична длъжност главен асистент по клинична лаборатория в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в сектор „Предклинични и клинични науки“ на катедра „Медицинска физика, биофизика, предлклинични и клинични науки“ на факултет „Фармация“ за нуждите на Клинична лаборатория на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.