Карта на сайта

 • Новини
 • За Медицински университет - Плевен
 • Управление
 • Направления
 • Структурни звена
 • Факултет "Медицина" (ФМ)
 • Факултет "Фармация" (ФФ)
 • Факултет "Обществено здраве" (ФОЗ)
 • Промоции
 • Факултет "Здравни грижи" (ФЗГ)
 • Медицински колеж (МК)
 • Департамент за езиково и специализирано обучение (ДЕСО)
 • Научноизследователски институт
 • Обслужващи звена
 • Научно списание
 • Център за следдипломно обучение
 • Предварителни обявления
 • Процедури по ЗОП
 • Открита процедура с предмет: Доставка на ехографски системи за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции
 • Обяви
 • Обяви 2019 г.
 • Публични покани
 • Сключени договори по реда на ЗОП преди 01.10.2014 г. и действащи след 01.10. 2014 г.
 • Строителни и монтажни работи по изграждане на нова учебна сграда - факултет по „Фармация“ при Медицински университет – Плевен.
 • Доставка на електрическа енергия за сградите на МУ-Плевен
 • Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградите на МУ-Плевен.
 • Изработване, доставка/периодична/ и монтаж на мебели за обзавеждане на учебни зали и кабинети, по предварителна заявка за нуждите на МУ-Плевен.
 • Охрана на обекти на Медицински университет – Плевен
 • Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители
 • Строително-ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен
 • Обща информация
 • Телец
 • Виртуална разходка
 • Център за компетентност
 • Контакти
 • Прием 2024
 • Обучение
 • Студенти
 • График за изпитната сесия
 • Студентски съвет
 • Следдипломно обучение
 • Научна дейност
 • Публични защити за придобиване на Образователна и научна степен "Доктор" и Научна степен "Доктор на науките"
 • Конкурси за заемане на Академични длъжности
 • Международна дейност
 • Финансирано от Европейския съюз
 • Научноизследователска дейност
 • Академичен вестник
 • Научно списание
 • Акредитация
 • Обща информация за акредитационните процедури
 • Специалности
 • Интегрирани здравно-социални услуги
 • Информация
 • Плащания в системата СЕБРА
 • Specialty: Assistant Pharmacist
 • Национални програми
 • Проект по НПВУ
 • Актуално
 • За проекта
 • Представяне
 • Дейности
 • 3.5. Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер
 • Научни групи
 • Електронна брахитерапия
 • Транслационна онкология
 • Дигитални инструменти за осигуряване на рационална лекарствена употреба при уязвими пациенти
 • Иновативни биоинженерни подходи в медицината чрез използването на стволови клетки и протеомика
 • Изкуствен интелект в областта на гинекологията
 • Научно ръководство и експертна подкрепа за внедряване на фармакогеномиката в клиничната практика
 • Научно-приложни изследвания
 • Документи
 • Нормативни документи
 • Документи по дейности