Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“

Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ е създадена през 2022 г. с решение на Академичния съвет на МУ-Плевен (Протокол №10/28.02.2022 г.). Катедра „Социална медицина“ е базисна и структуроопределяща катедра във всички факултети по обществено здраве и в медицинските университети в страната.

В исторически план катедрата наследява традициите на създадената през м. май 1976 г. катедра "Социална хигиена". За първи ръководител на катедрата през 1980 г. e избран доц. д-р Веселин Борисов.

През 1990 г. катедрата е преименувана в “Социална медицина”, през 2002 г. – в “Социална медицина и здравен мениджмънт”, а през 2004 – в „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“. В периода 2014 - 2022 г. катедрата не функционира като самостоятелно звено, а като сектори „Социална медицина“, „Биостатистика“ и „Педагогика и психология“ в структурата на катедра „Общественоздравни науки“.

От учебната 1996/97 год. на катедрата е възложена организацията на обучението по нова за ВМИ-Плевен и за страната специалност “Здравни грижи”. Програмата за тази специалност е разработена в рамките на техническото сътрудничество с Европейския съюз - проект ФАР с участието на експерти от Франция и Белгия. Разкриването на тази специалност дава база за създаването на факултет „Обществено здраве“ през 2004 г.

От създаването си катедра „Социална медицина“ е базисна катедра в преподаването на студенти от специалност „медицина“ – българоезично и англоезично обучение, а с развитието на Университета и на почти всички  специалности, обучавани в различните му звена.

Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ организира и провежда писмен и устен кандидат-студентски изпити по Социална медицина и здравен мениджмънт за кандидат-студенти в специалностите:

  • „Управление на здравните грижи“ – на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“
  • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Катедрата отговаря за организацията и провеждането на преддипломния стаж по Социална медицина за специалностите:

  • „Медицина“ – БЕО и АЕО
  • „Опазване и контрол на общественото здраве“

Студентите от редица специалности: „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Управление на здравните грижи“ – на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ полагат държавни изпити по дисциплини, преподавани в катедрата.

Катедрата е база за следдипломно обучение по специалностите:

  • „Социална медицина и здравен мениджмънт“ за лекари;
  • „Обществено здравеопазване“ за медицински сестри, акушерки, санитарни инспектор и фелдшери;
  • „Трудова медицина“ за лекари - покрива модули по специалността;

Катедрата е база за обучение на докторанти по акредитираните докторски програми „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и „Управление на здравните грижи“.

Видни преподаватели, допринесли за развитието и утвърждаването на катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ като водеща на национално и международно равнище, и които вече не са членове на катедрата са: проф. д-р Веселин Борисов, доц. д-р Гена Грънчарова, проф. д-р Анжелика Велкова, доц. Вили Нишева и др.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в бакалавърските и магистърски програми на факултет „Обществено здраве”

Административен процес

Андрагогика

Възрастова и педагогическа психология

Глобални тенденции на общественото здраве

Детска педагогика и психология

Епидемиология на здравето

Здравно законодателство

Здравноосигурителни системи

Икономика на здравеопазването

Лекарствена политика

Маркетинг на здравните услуги

Медицинска педагогика

Медицинска социология

Медицинска статистика

Методология на научно-изследователската работа

Микроикономика

Основи на управлението в здравеопазването

Педагогика

Приложна психология

Промоция на здравето в училищата

Психология

Психология на управлението

Социална медицина

Социално и здравно законодателство

Специална педагогика

Стратегии за промоция на здравето

Стратегически мениджмънт

Трудово и административно право

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в други основни звена

Демографска и социална статистика

Здравно законодателство

Здравноосигурителни системи

Консултативна психология

Медицинска социология

Медицинска статистика

Методология на изследователската работа

Промоция на здравето

Психология на анормалното развитие

Социално и здравно законодателство

Социална медицина

Социална психология

Основни направления на изследователската работа на катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“

Епидемиологичен анализ и оценка на състоянието и процесите на общественото здраве в България и Европейския регион

Здравно-обусловено качество на живот при здрави лица и пациенти с различни заболявания

Медико-социални аспекти и прогностични фактори при социално-значимите заболявания

Медико-социални проблеми на детското здраве

Медико-социални проблеми на здравето на жените

Медико-социални проблеми на старите хора

Оценка на здравната реформа чрез проучване на общественото и професионално мнение

Пазар на труда на здравни кадри

Популяризиране на концепцията за взаимодействие и приобщаване на студентите със специални потребности

Предотвратимата с медицински интервенции смъртност като измерител за ефективността на медицинската помощ

Проучване на мотивацията за постигане на успех сред студенти и други социални общности

Психологическо консултиране

Социални неравенства в здравето

Стимулиране на изграждането на "гъвкави" умения при студентите при подготовката им за професионално общуване и реализация

Финансиране на болничните услуги в България

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

Андрагогика

Връзки с обществеността и маркетингови комуникации

Глобални проблеми на общественото здраве

Епидемиология на здравето

Медицинска педагогика

Медицинска статистика

Методология на изследователската работа

Недоносеност – факти и предизвикателства

Обща педагогика

Оценка на здравните технологии

Психология в управлението

Семейно здраве

Социална медицина

Стратегии за промоция на здравето

Увод в психологията

Академичен състав

Доц. д-р Мариела Камбурова, дм – ръководител катедра

Доц. д-р Стела Георгиева, дм

Доц. д-р Дима Цанова, дм

Доц. д-р Здравка Радионова, дм

Доц. Д-р Пенка Стефанова, дм

Проф. Цветан Сивков, дюн

Гл. ас Елеонора Минева, ди

Ас. д-р Димитър Димитров

Ас. Борислава Иванова