Публични защити за придобиване на Образователна и научна степен "Доктор" и Научна степен "Доктор на науките"