Информация

История на Медицински университет - Плевен

Плевен – град с богато и съхранено културно и историческо наследство, което датира още от края на петото хилядолетие преди новата ера. Многобройните археологически находки свидетелстват за високата материална и духовна култура на траките, обитавали хилядолетия този край. По време на османското владичество Плевен запазва българския си облик, благодарение на построените църкви, училища, мостове и обществени сгради. През 1825 година тук отваря врати първото светско училище, а 15 години по-късно и първото девическо училище в България. През 1865 година се полагат основите на болничното дело, когато Мидхад Паша изгражда първата болница с 40 легла. В средата на 90-те години на 20-ти век плевенската болница се превръща в най-голямото лечебно диагностично заведение в страната. Голямата леглова база, квалификацията на лекарите и профилираните клинични звена, създадени през годините в болницата, създават предпоставка за откриването на медицински факултет в Плевен. Създадената специализирана и профилирана медицинска дейност с 40 отделения и 13 сектори е основа за формирането на бъдещите катедри. За първи декан е назначен проф. д-р Недко Кючуков. На 1 март 1974 г. е създадена първата катедра по неврология и неврохирургия, а през есента на същата година започват редовните учебни занятия. Следващите пет години се разкриват още 24 катедри, 14 от които клинични. Развитието на медицински факултет в Плевен през първите години от неговото съществуване се очертава от три главни направления – учебно-преподавателска, лечебно-диагностична и научно-изследователска дейност.

Ректори на Медицински университет - Плевен

 

проф. д-р Добромир Димитров

период на управление: от 2021 г.

 

проф. д-р Славчо Томов

период на управление: 2013 г. – 2021 г.

 

проф. д-р Григор Горчев – Ректор на Медицински университет - Плевен

период на управление: 2003 г. – 2013 г.

 

доц. д-р Кунчо Игнатов - Ректор на Висш медицински институт

период на управление: 1993 г. – 2003 г.

 

проф. д-р Марин Ганчев - Ректор на Висш медицински институт

период на управление: 1989 г. – 1993 г.

 

проф. д-р Никола Мумджиев - Ректор на Висш медицински институт

период на управление: 1986 г.- 1989 г.

проф. д-р Недко Кючуков – Декан на Медицински факултет на Медицинска академия – София и Ректор на Висш медицински институт

период на управление: 1974 г. - 1986 г.

Доктор хонорис кауза

Акредитация

АКРЕДИТАЦИЯТА е признаване от Националната агенция за оценяване и акредитация

/НАОА/ към МС на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионалне направления и по специалностите от регулираните професии.

АКРЕДИТАЦИЯТА И ОЦЕНЯВАНЕТО имат за цел да стимулират висшите училища да развиват своя потенциал и да повишават и поддържат качеството на предлаганото от тях образование и на академичния състав.
Резултатите от акредитацията и оценяването се отчитат при формиране политиката на държавата към висшето училище.

 • АКРЕДИТАЦИЯТА Е:
  · ИНСТИТУЦИОНАЛНА
  · ПРОГРАМНА
  ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА акредитация е резултат от оценка на:
  1. Начина, по който ВУ осъществява предмета на дейността и целите си като организация в съответствие с чл.13 от ЗВО.
  2. Ефективността, с която ВУ контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.
  ОБЕКТ на оценка при институционалната акредитация е ефективността на:
  · Вътрешната система за оценяване и подържане на качеството на образованието
  · Процедурите за одобряване, наблюдение и обновяване на учебните планове и програми
  · Процедурите за предприемане на действия във връзка и по повод на резултатите от програмната акредитация, както и от други независими проверки
  · Цялостното ръководство и контрол на процесите на оценяване във ВУ
  · Управлението на системата за натрупване и трансфер на кледити
  · Управлението на сътрудничеството с други ВУ и организации
  · Поддръжката, управлението и развитието на материалната база на ВУ
  · Научноизследователската и художествено-твожрческа дейност на академичния състав и участието на обучението в тази дейност
  ПРОГРАМНАТА акредитация е резултат от оценка на качеството на предлаганото образование в определено професионална направление в основно звено и/или филиал на ВУ, на специалност от регулираните професии или научна специалност.
  В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени «бакалавър», «магистър», и «специалист по...» и на образователнната и научна степен «доктор».
  Обект на оценяване при програмната акредитация са:
  · Структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми
  · Профилът и квалификацията на преподавателския състав
  · Материално-техническата осигуреност на обучението
  · Методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите
  · Управлението на качеството на образованието
  · Научноизследователската и художествено-творческа дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.
  ОЦЕНКИ:
  Въз основа на доклада на постоянната комисия от съответната област на висшенто образование акредитационният съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство приема РЕШЕНИЕ, в което се дава ОЦЕНКА. Оценката при акредитация е «много добра», «добра», «задоволителна» или «незадоволителна».
  С решението на акредитационния съвет за акредитация се определя и капацитетът на ВУ, а при програмната акредитация-капацитетът на специалност от регулираните професии по смисъла на § 4д, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
  Когато получената при акредитацията оценка е “много добра”, “добра” или “задоволителна” се дава акредитация за срока, определен в чл.79, ал.3 от ЗВО
  Когато получената оценка е “незадоволителна” се отказва акредитация.
  В решението на акредитационния съвет при програмна акредитация се определят:
  · Срок на акредитацията
  · Капацитет на професионалното направление по смисъла на § 4д, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
  · Препоръки към институцията и срок за изпълнение.

   

   

 • СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
  През целия срок на валидност на решението за акредитация акредитираните ВУ подлежат на следакредитационно наблюдение и контрол, което е неделима част от тяхната акредитация.
  Следакредитационното наблюдение иконтрол включват дейности, предприети от Агенцията с цел да се осигури непрекъснато съответствие на акредитираните ВУ с изискванията за акредитация и с критериите и процедурите за акредитация на Агенцията.
  Следакредитационното наблюдение и контрол имат за обект:
  1. Прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ВУ
  2. Изпълнението на препоръките, дадени от акредитационния съвет при оценяването и акредитацията на ВУ.
  В резултат на следакредитационното наблюдение и контрол, извършени при условията и по реда на тази глава, и при наличие на основнаията по чл.64, ал.4, чл.65, ал.5 и чл.66, ал.3 акредитационният съвет може да отнеме или откаже акредитацията на ВУ.