Академичен съвет

Обща информация

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ е колективен орган за ръководство и контрол на дейността на Университета. Академичният съвет се състои от 40 членове и включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор с висшето училище, студенти, докторанти и служители. Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на висшето училище. Ректорът е по право член и Председател на Академичния съвет.

Академичният съвет е основен орган на управление на висшето училище, който приема мандатната програма на ръководството и контролира нейното изпълнение. Той определя цялостната образователна и научна политика на университета и решава основни въпроси за организацията и съдържанието на научно-изследователската дейност. Той решава, по кои специалности, форми и степени ще се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти. Академичният съвет взема решения за сдружаване с висши училища и научни организации и за сключване на договори по международната дейност. Той утвърждава система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на университета.