11.10.2023 г.
Дисертационен труд на д-р Георги Георгиев Манчев за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Обща хирургия” на тема „Церебрална протекция при хирургия на аортни дисекации тип А”: