17.01.2022 г.
Меглена Маринова Балабурова, дузг – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.4. "Обществено здраве", специалност "Управление на здравните грижи":

 • Заключително заседание на научното жури – 01.02.2022 г., от 11:00 часа, в зала №220 при Факултет "Фармация", МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. Н. Велева, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р К. Любомирова, дм
  3. Доц. Д. Хаджиделева, дм
  4. Доц. Т. Мегова, дп
  5. Доц. Р. Костов, дм