Критерии за оценяване на студентите, специалност „Медицина"

Изисквания към студентите по Обща и Клинична патологоанатомия

 1. Изисквания към студентите по Обща и Клинична патологоанатомия при провеждаането на практически занимания
 • да посещават редовно упражненията по Обща и Клинична патология (пропуснатите упражнения да се отработват по съответния утвърден в МУ-Плевен ред)
 • да бъдат подготвени теоритично и да вземат активно участие в дискусиите по темата на текущото упражнение
 • в края на всяко практическо занятие да представят на асистента си изготвени/попълнени протоколи от практическото занятие
 • да съдействат за опазването на материалната база на звеното и да уведомяват своя асистент при възникнали и установени повреди
 • своевременно да полагат предвидените в програмата колоквиуми
 1. Изисквания към студентите по Обща и Клинична патологоанатомия по време на лекции

- да посещават редовно лекциите по Обща и Клинична патология (Студенти с допуснати три и повече отсъствия, без основателна причина няма да получат подпис от хабилитираните преподаватели!)

-да вземат активно участие в дискутирането на поставени от преподавателите задачи по време на лекции

 1. Изисквания към студентите по Обща и Клинична патологоанатомия при провеждаането на семестриален изпит

- студентът трябва да представи студентска книжка (с отбелязана заверка на семестъра), пълен комплект протоколи от практическите занятия, заверени от асистент, изпитен протокол (обичайно се изготвя и изпраща от Студентска канцелария по служебен път)

 1. Критерии за оценка:

За оценка Отличен (6) студентът трябва да:

-е способен да описва и разпознава патологичните промени на макроскопско и микроскопско ниво

 • изгражда диагноза и диференциална диагноза на наблюдаваните патологични процеси
 • прави клинико-морфологични корелации
 • борави свободно с морфологичната терминология, да представя етио-патогенезата на заболяванията пълно и точно

За оценка Мн. добър (5) студентът трябва да:

-е способен да описва и разпознава патологичните промени на макроскопско и микроскопско ниво

 • свързва наблюдаваните патологични промени с конкретна диагноза
 • прави клинико-морфологични корелации (с известни грешки и неточности)
 • борави свободно с морфологичната терминология, да представя етио-патогенезата на заболяванията схематично, с някои пропуски и неточности

За оценка Добър (4) студентът трябва да:

 • е способен да описва точно патологичните промени на макроскопско и микроскопско ниво
 • свързва наблюдаваните патологични промени с конкретна диагноза
 • допуска значими грешки / не е в състояние да направи клинико-морфологични корелации
 • борави свободно с морфологичната терминология, да представя етио-патогенезата на заболяванията лаконично и непълно, с някои неточности

За оценка Среден (3), студентът трябва да:

 • е способен да описва патологичните промени на макроскопско и микроскопско ниво с известни затруднения и неточности
 • показва сериозни колебания при свързването на наблюдаваните патологични промени с конкретна диагноза
 • допуска значими грешки / не е в състояние да направи клинико-морфологични корелации
 • борави затруднено, но като цяло правилно с морфологичната терминология, да представя етио- патогенезата на заболяванията лаконично и непълно, но без фрапантни фактологически грешки

При оценка слаб (2), студентът: - не е способен да описва патологичните промени на макроскопско и микроскопско ниво

 • допуска груби грешки при свързването на наблюдаваните патологични промени с конкретна диагноза
 • не е в състояние да направи клинико-морфологични корелации
 • не използва морфологичната терминология, допуска грешки и не е в състояние да коментира етио-патогенезата на заболяванията