Специалности

Учебният процес в МУ-Плевен се провежда в основните звена на Университета по учебната документация за всяка специалност, която обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини, седмични учебни разписи и ежегоден график на учебния процес. 

Обучението се провежда за образователно-квалификационни степени: „професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор” в съответствие с чл. 42 от ЗВО.

Приемът, обучението и дипломирането на студенти в МУ-Плевен се организират, координират и контролират от Ректора, Заместник-Ректора по учебната дейност и Учебен отдел на Университета, от Деканите, Заместник-деканите, от Директора на Медицински колеж и студентските канцеларии  към основните звена.

Обучението в ОКС “бакалавър” осигурява базова широкопрофилна подготовка по професионални направления и специалности.

Обучението в ОКС  “магистър” осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност.

Обучението в образователната и научна степен “доктор” се осъществява по научни специалности.

Образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър” е степен на професионално висше образование. Тя се присъжда след завършено обучение в колеж с минимален срок на подготовка три години. Завършилите колеж могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен “бакалавър” при условия и по ред, определени от Правилника за устройството и вътрешния ред на съответното основно звено.

Специалности:

„Медицина”  - редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Магистър”;

„Фармация”  - редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Магистър”;

„Управление на здравните грижи“ – задочно обучение, ОКС „Магистър”;

„Обществено здраве и здравен мениджмънт” – задочно и дистанционно платено обучение, ОКС „Магистър”;

„Управление на здравните грижи” – задочно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;

„Кинезитерапия” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”

 „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” –  задочно платено обучение, ОКС "Магистър" след „Бакалавър”;

„Опазване и контрол на общественото здраве” –  редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;

„Социални дейности в здравеопазването” –  редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;

„Медицинска сестра” –  редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;

„Акушерка” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;

„Медицински лаборант”   – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Професионален бакалавър”;

„Рентгенов   лаборант”   –  редовно   обучение,   държавна   поръчка,   ОКС „Професионален бакалавър”;

"Социални дейности" - редовно обучение, само платено обучение, ОКС "Професионален бакалавър",

„Помощник-фармацевт”   – редовно   обучение,   държавна   поръчка,   ОКС  „Професионален бакалавър”

„Медицинска козметика” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Професионален бакалавър”