14.07.2023 г.
Любомира Евгениева Тотева, дп – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", Професионално направление: 7.4. "Обществено здраве", специалност "Кинезитерапия":

 • Заключително заседание на научното жури – 31.07.2023 г., от 14:00 ч., Зала №309, Ректорат 1 при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. Н. Михайлова, дп – председател на НЖ
  2. Проф. Е. Димитрова, дпн
  3. Доц. Д. Попова, дп
  4. Доц. Т. Мегова, дп
  5. Доц. Р. Костов, дм