14.08.2020 г.
Д-р Иванка Илиева Велева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Психиатрия":

 • Заключително заседание на научното жури – 09.09.2020 г. от 12:00 в Конферентната зала на Клиника по психиатрия към УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД – гр. Плевен.
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р Г. Ставрева, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Р. Шишков, дмн
  3. Проф. д-р Х. Кожухаров, дм
  4. Доц. д-р П. Петров, дмн
  5. Доц. д-р А. Вълков, дм