Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 1. Андрагогика
 2. Връзки с обществеността и маркетингови комуникации
 3. Глобални проблеми на общественото здраве
 4. Епидемиология на здравето
 5. Медицинска педагогика
 6. Медицинска статистика
 7. Методология на изследователската работа
 8. Недоносеност – факти и предизвикателства
 9. Обща педагогика Оценка на здравните технологии
 10. Психология в управлението
 11. Семейно здраве
 12. Социална медицина
 13. Стратегии за промоция на здравето
 14. Увод в психологията