Сектор “Обща медицина”

История на сектор “Обща медицина”:

Катедрата “Обща медицина” на Висшия медицински институт – Плевен е първата по тази дисциплина в България. Разкрита е с решение на АС от 13.05.1996 г. Реално започва своята дейност с преподаване на студенти втори курс през учебната 1997/98 г. -една година преди ПМС №198/18.08.1998 г.

 

Сектор „Обща медицина” е част от структурата на Медицински Университет – Плевен от 2005 г., когато става част от състава на катедра „Обща медицина, съдебна медицина и медицинска деонтология” на факултет „Обществено здраве”.

Преподавателска дейност: Преподавателският състав на сектора включва един доцент и трима асистенти. Базисното университетско обучение по Обща медицина се реализира във втори, трети и пети курс на български и английски езикза студентите по медицина. Акцентира се преди всичко върху усвояването на добри отношения лекар-пациент, разбирането на мястото и задачите на ОПЛ в здравната система на страната, както и върху практическото прилагане на холистичен /био-психо-социален/ подход при решаване здравните проблеми на пациентите. Във връзка с необходимостта от добро общуване с пациента, секторът предлага и разработени програми, основани главно на практически упражнения, за изучаването на комуникативни умения като свободноизбираема дисциплина за студентите от специалностите: „медицина”, „медицинска сестра”, „акушерка”, „опазване и контрол на общественото здраве”.

Преподавателският състав от сектора е ангажиран и в следдипломното обучение по Обща медицина. Това се постига в координация с болничните специалисти чрез обучение в 12 клинични модула, последвани от практически стаж в акредитирани за обучението практики за Първична медицинска помощ. Акцентът тук се поставя върху утвърждаване методите на проблемно-ориентираното интервю и на пациент-центрираната консултация - с цел успешното диагностициране на на разнообразните здравни проблеми в общата практика и договориране с пациента за изготвянето на стратегия при решаването им. В катедрата са зачислени на специализация над 600 Общопрактикуващи лекари, голяма част от които вече успешно са се представили на държавен изпит за специалност, който се провежда в Медицински Университет-Плевен от специално назначена за целта комисия.

Научно-изследователска дейност

Тя е ориентирана към проучване спецификата и задачите на извънболничната помощ; към идентификацията и утвърждаването на тази нова медицинска специалност; към особеностите и правилата на работата в екип в Първичната здравна помощ; към иновациите в медицинското образование; към ползата от добрите комуникативни умения за постигане на резултатност, чувствителност и ефективност на здравната дейност; към практическото утвърждаване на холистичния подход в работата на Общопрактикуващия лекар.

За краткия период от създаването си, в сектора вече има разработени редица научни доклади, постери и съобщения, представени на научни форуми у нас и в чужбина. Защитен е успешно един дисертационен труд за научната степен “Доктор”. Екипът на сектора е създател на първата “Националната план-програма за СДО по Обща медицина”, а със съдействието на Британски съвет-София, и на първия в страната учебник по “Основи на Общата медицина”. Спечелен бе също така и конкурсен проект към фондация “Отворено общество” на тема: "Иновации в медицинското образование по Обща медицина", реализиран с участието на едноименната катедра към Медицинското училище в Манчестър, Англия. Нейният ръководител проф. Карл Р. Уайтхауз е заслужил лекар и “doctorhonoriscausa” на МУ-Плевен. Катедрата бе инициатор, организатор и домакин на І-та Конференция на преподавателите по Обща медицина, която изигра значителна роля в дефиниране смисъла, целите, задачите, обема, съдържанието и формите на Университетското образование по Обща медицина в България като елемент на здравната реформа в страната.

 

Информация за връзка със сектора:                                                                      

Адрес: Медицински университет - Плевен, Ректорат1, ет.2

ул. «Кл. Охридски» №1, гр. Плевен 5800

За контакти тел: +359 64 884 122; 884 177; 884 260