20.05.2021 г.
д-р Славейко Николаев Джамбазов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Професионално наплавление: 7.4. "Обществено здраве":

 • Заключително заседание на научното жури – 07.06.2021 г. от 13:00 часа в Заседателна зала (№220) при Факултет "Фармация" при МУ-Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. Н. Велева, дм – председател на НЖ
  2. Проф. Т. Веков, дмн
  3. Проф. П. Христова, дм
  4. Доц. д-р Д. Ванкова, дм
  5. Доц. Г. Искров, дм