Колоректален карцином, усложнен с малигнена чревна обструкция

„Колоректален карцином, усложнен с малигнена чревна обструкция”
Онкологична издържаност, тайминг и хирургични техники
монография
Автор: Доц. д-р Сергей Илиев
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-243-1

Анотация:
Цел на настоящата монография е да разгледа световните стандарти и препоръки, утвърдени при лечението на КРК в условията на спешност, възможността за извършването на онкологично издържани операции, както и тайминга и хирургичните техники при лечението на пациенти с малигнена дебелочревна обструкция.