Манганът в медицината и аналитичната химия

Манганът в медицината и аналитичната химия

 

“Манганът в медицината и аналитичната химия”
Доц. д-р К. Мутафчиев
първо издание
©Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-058-1
ISBN 13:- 978-954-756-058-1

Анотация:

Мангановите руди са известни от древни времена, но откриването на мангана като химичен елемент и получаването му в сравнително чисто състояние става през 1774г. Системни изследвания за изясняване значението на мангана за човешкия организъм се провеждат след 1931г., когато е установено че той е есенциален микроелемент. Манганът е есенциален микроелемент, но той може да бъде и токсичен. Най-често срещаната форма на манганова интоксикация е резултат от вдишване на съдържащи се във въздуха на работната и околната среда манганови аерозоли и прах. Критичните органи са белите дробове и централната нервна система.Въпреки проведените многобройни изследвания и събраните опитни факти относно биологичната роля на мангана все още остават нерешени редица въпроси от значение за медицинската наука: установяване на сигурна норма за безопасен дневен прием на манган; изучаване на биологичната активност на различните форми, в които се намира мангана; проучване на възможностите да бъде определян мангановия статус в организма (особено при професионална експозиция); получаване на данни относно съдържанието му в телесни течности, тъкани и органи при различни заболявания и т.н. Тези задачи правят разбираем голямия интерес, който се проявява към методите за определяне на мангановото съдържание в различни обекти.
Предлаганата на вниманието на читателите книга се основава на защитения от автора дисертационен труд за “доктор на медицинските науки”, посветен на тази тематика. В нея са представени съвременните знания за участието на мангана във формиране на костите и тъканите, в осигуряване на нормален растеж, в половото развитие и осъществяване на нормална репродуктивна функция, във въглехидратния, белтъчния и липиден метаболизъм. Направен е обстоен преглед на литературата относно съществуващите инструментални и кинетични методи за определяне на манган в аналитични обекти от неорганичен, органичен и биологичен произход. Подробно са разгледани създадените от автора нови индикаторни реакции и каталитични спектрофотометрични методи за определяне на манган в питейни води, почви, хранителни продукти, лечебни растения и получени от тях водни извлеци, и човешки телесни течности. Показано е приложението на новите каталитични методи в клиничнолабораторни изследвания при някои гастроентерологични, хематологични, ендокринни заболявания и в условия на професионална експозиция.