ПРОГНОЗИРАНЕ ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗА – ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ

„ПРОГНОЗИРАНЕ ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗА – ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ”
монография
Автор: Доц. д-р Галя Иванова Ганчева, д.м.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-247-9

Анотация:
С настоящата монография си поставяме две цели: 1) в теоретичен аспект да направим обзор на натрупаната информация през последните десетилетия относно биологията на род Leptospira и неясни преди детайли в патогенезата и имуногенезата на лептоспирозата; 2) на базата на проучвания в световен мащаб, сравнени с резултати от собствени проучвания да изведем прогностични критерии и създадем прогностична скала за тежест на лептоспироза. За да бъде такава скала приложима в реални условия и полезна за клинициста и пациента, трябва да включва точкова оценка на водещи клинични изяви, лесна за калкулиране „на крак” още при първата среща с пациента, да не изисква висок разход на време и финансови средства, да не изисква голям клиничен опит от страна на клинициста, да е с висока чувствителност, специфичност и положителна прогностична стойност. В един от последните раздели на монографията са представени резултати от собствено проучване относно икономическата ефективност на прогнозирането при лептоспироза.