25.11.2021 г.
Дисертационен труд на д-р Цветелина Валентинова Петкова-Маринова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Физиология на животните и човека” на тема „Проучване участието на хепсидин, мед и селен в поддържане на желязната хомеостаза при момичета в юношеска възраст и бременни жени”: