Образователни цели

Главната образователна цел на факултет „Здравни грижи” е подготовка на висококвалифицирани здравни специалисти, способни да прилагат и развиват научно-медицинските знания и умения в медицинската практика и здравеопазването. Тя произтича от неговата обществена мисия, свързана с държавната политика за развитието на висшето медицинско образование, медицинската наука и здравеопазването в Република България, както и от принципите на Болонската декларация и Директивите на Европейския съюз.

Факултет “Здравни грижи” осъществява обучение в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование (ПМС 248/22.11.2005 г.) и Изменение (ПМС 257/01.11.2010 г.), Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125/24.06.2002 г.) от област на науката „Здравеопазване и спорт” – шифър 7, в професионално направление „Здравни грижи” – шифър 7.5, както следва:

     "Бакалавър" по специалностите: