Патологична анатомия

Патологична анатомия

“ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ” – учебникза студенти от специалностите медицинска сестра,
акушерка, медицински лаборант, помощник фармацевт и др.
Авторски колектив: доц. др- С. Поповска, дм, д-р Т. Бетова, д-р П. Маринова
първо издание, 100 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-115-1


Анотация:
Учебникът е предназначен за обучение на студентите по дисциплината Патологична анатомия във факултетите по здравни грижи за медицинските специалности - медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, помощник фармацевт и др.
Общата патология е основна медицинска дисциплина необходима за разбиране и усвояване на клиничните дисциплини в тези специалности.
В учебника, в рамките на 10 глави, е направен опит във възможно най-кратък обем да се запознаят студентите с основните патологични процеси - клетъчни увреждания, възпаление, циркулаторни нарушения, компенсаторно-възстановителни процеси, тумори и малформации и уродства. Теоретичният материал е подходящо и богато илюстриран с 96 броя цветни фотографии.
Специално внимание е отделено на клиничните корелации – клинични прояви и изход при патологичните процеси.
Това е първо издание, което Катедрата по Патологоанатомия при Медицинския Факултет на Медицински Университет - Плевен предлага за подготовка на студентите от споменатите специалности в обучението им по патология. Надяваме се то да бъде посрещнато с интерес. Очакваме Вашите отзиви, критики и съвети.