Информация за катедрата

 
E-mail за връзка с катедрата:
 
 
Анестезиологичното звено е основано като самостоятелно отделение през 1974 г. – ОАРИЛ. То е едно от първите самостоятелно обособени отделения по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

Анестезиологичното звено е основано като самостоятелно отделение през 1974 г. – ОАРИЛ. То е едно от първите самостоятелно обособени отделения по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение в страната и още от самото начало е доказало своята изключително важна роля в цялостната грижа за болните.
 
Катедра "Анестезиология, реанимация и интензивно лечение " (КАРИЛ) е разкрита през 1991г. От 2018 година Ръководител на Катедрата е доц. д-р Славейко Христов Богданов Д.М. Научно-преподавателският състав на катедрата включва трима доценти и осем асистенти, повечето от които с придобита специалност по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение.
 
Съставът на катедрата осъществява преподаване на студентите от медицинският университет-Плевен и медицинските колежи, на стажант-лекари и специализанти. Изучаването на АИЛ от студентите медици става съобразно учебен план, като се третират проблемите на анестезиологията и интензивното лечение. Организирана е и свободно избираема дисциплина (СИД) по спешна медицина, която се радва на голям интерес. В катедрата се провежда периодично обучение на студенти и специализанти по тематика, свързана с анестезиологията, интензивното лечение и спешните състояния в медицината, както и основно поддържане на живота. Ежегодно се провеждат и тематични курсове по избрани теми от анестезиологията и интензивното лечение. Катедрата разполага с манекени за симулационно обучение и съвременни технически възможности за интерактивно и дистанционно обучение.
 
Научно-изследователската дейност на сътрудниците в катедрата третира доста широк диапазон проблеми: локорегионална анестезия ,ехографски навигиран достъп за инсерция на централни венозни източници, мултимодална анестезия, ролята и мястото на гликираните амини в осигуряване на предоперативния контрол на кръвната захар борба с постоперативното гадене и повръщане, аспирационен синдром; белодробен тромбемболизъм, антимикробна борба в реанимационни условия; водно - електролитни и алкално-киселинни нарушения; остра дихателна недостатъчност; следоперативна аналгезия; патобиохимизъм на заболяванията от гледна точка на анестезиологията и интензивната медицина; анестезия и интензивно лечение при травми; термични поражения; давене и удавяне, донорство и трансплантация; остра кръвозагуба и др.
 
Катедра АИЛ на МУ-Плевен редовно участва активно в националните конгреси и конференции, организирани от Научното дружество на анестезиолозите в България , като винаги е с висока оценка на научните постижения, докладвани на сесиите. ”.