19.08.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Никола Кирилов Кирилов за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Ортопедия и травматология” на тема „Влияние на лумбалната сколиоза върху резултата от DEXA изследване на аксиалния скелет”: