Балообразуване

 

 

  1. Състезателен бал за специалностите “Медицина” и „Фармация“ се формира като сбор от:

- оценката от ДЗИ по български език и литература от дипломата за средно образование;

- утроените оценки от конкурсните работи по биология и химия.

При наличие в дипломата на завършилите преди 2008 г. на оценки по български език и литература от зрелостен изпит и средна оценка от курса на обучение, балообразуваща е оценката от зрелостния изпит.

  1. Състезателен бал на кандидат-студентите за бакалавърските специалности, завършили средно образование след 2008 г. се формира като сбор от:

- общия успех от дипломата за средно образование с коефициент 1;

- оценката от ДЗИ по български език и литература с коефициент 1;

- удвоената оценка от изпита по биология, с коефициент 1 или удвоената оценка от второ ДЗИ в зависимост от избора на кандидата, като ако ДЗИ е по биология е с коефициент 1, ако е по друг предмет е с коефициент 0,7.

За кандидати, завършили средно образование преди 2008 г., балообразуването е сбор от:

- общия успех от дипломата за средно образование с коефициент 1;

- оценката по български език и литература с коефициент 1;

- удвоената оценка от изпита по биология с коефициент 1.

При наличие в дипломата на оценки по български език и литература от зрелостен изпит и средна оценка от курса на обучение, балообразуваща е оценката от зрелостния изпит.